Dit artikel is bekroond met de Zilveren WikiKids Award 2023!

Geschiedenis van Vlaanderen

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel geeft een overzicht van de geschiedenis van Vlaanderen. We volgen hierbij de Canon van Vlaanderen die voor een belangrijk deel samen op gaat met de Canon van Nederland en dus ook met de Geschiedenis van Nederland.

Laatste IJstijd

Zo'n 10.000 jaar voor Christus (Chr.) eindigde de laatste ijstijd waarbij het ijs zich terugtrok naar het noorden. Het Noordzeebekken vulde zich weer langzaam met water en het gebied wat we nu als Vlaanderen kennen was moerasachtig en had stukken met loofbossen. De eerste jager-verzamelaars rond 5000 v. Chr. (Neolithicum) werden boeren en bewoonde het gebied en gebruikte het wild en de bouwmaterialen en brandhout uit het bos. Een voorbeeld daarvan is de nederzetting van Rosmeer die archeologen hebben gevonden. Op kleine akkertjes werd er eenvoudige landbouw gepleegd en men begon potten te bakken.

Kelten (8e - 4e eeuw v. Chr.)

Het Keltische volk (Kelten) is waarschijnlijk vanuit midden Europa in deze streek terechtgekomen. Op de Kemmelberg zijn daar bewijzen van gevonden. Het waren uitstekende bewerkers van koper en later ook brons (bronstijd).

Romeinse tijd (1e - 4e eeuw na Chr.)

De bevolking nam toe en de Romeinen kwamen vanuit Italië. Zij werden heer en meester, ook in het 'Vlaamse' gebied. Plaatsen als Tongeren en Doornik ontstonden. Maar verder had je slechts kleine gehuchten.

Middeleeuwen (500 tot 1500)

Naarmate de tijd verstreek werd de getijdewerking van de zee sterker en kwamen er meer overstromingen. De aanwezige getijdengeulen slibden dicht en gaven later goede landbouwgrond. De 'Vlaamse' kuststrook werd steeds interessanter voor de dan nog vrije boeren en schaapherders die er leefden. Men begon ook het water te beheersen door de aanleg van verhogingen in het landschap (soort terpen) en uiteindelijk ook dijken. Hierbij speelden monniken die kloosters bewoonden een belangrijke rol. Rond het jaar 1000 zagen ook de graven van Vlaanderen de economische mogelijkheden van de kust. In de meer oostenlijk gelegen veengebieden begon men later turf te steken dat diende als brandstof. Rivieren en beken waren belangrijke transportroutes waarlangs woon- en eerst nog kleine handelscentra ontstonden.

Wat vooraf ging

Een standbeeld van Karel de Grote.

Met de komst van de zendeling Sint-Amandus in 650 ging de kerstening van Vlaanderen van start. Hij werd de stichter van kloosters en kerken in België, Noord-Frankrijk en Baskenland. Hij was enkele jaren bisschop van Maastricht en wordt nog altijd vereerd als katholiek heilige.

De ook katholiek geworden keizer Karel de Grote stierf in 814, na een regeringsperiode van ruim 46 jaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome. Die liet drie zonen na Lodewijk de Duitser, Karel de Kale en Lotharius. Na de dood van hun vader in 840 begonnen zij een bittere strijd om de macht. In 843 ondertekenden ze het Verdrag van verdun, waarbij het keizerrijk in drie delen werd gesplitst: West-Francia, Oost-Francia en het Middenrijk. West- en Oost-Francia knabbelden voortdurend grondgebied weg van het Middenrijk dat het in 880 helemaal veroverd was. Vanaf dat moment was continentaal West-Europa opgedeeld in twee grote gebieden. In het westelijke deel regeerde de Franse koning, in het oostelijke deel de Duitse keizer.

De grens tussen beide rijken werd in wat nu Vlaanderen is gevormd door de Schelde. Met de overeenkomst tussen de drie boers werd de basis gelegd voor een eeuwenlange tegenstelling en vijandschap tussen Frankrijk en het Duitse Rijk (tegenwoordig Duitsland).

De sage van het Ros Beiaard (Dendermonde) stamt waarschijnlijk ook uit deze periode.

De tijd van de Vikingen

Vikingschip

De Noormannen verschenen voor het eerst voor de Vlaamse kust rond 820, maar zij werden toen teruggeslagen. Vanaf 834 echter was er geen houden meer aan. Met hun platboomde snelle boten, drakkars of snekken genoemd voeren ze de Schelde, de Maas en de Rijn op. De Vikingen hebben ook verschillende keren Dorestad (ten zuiden van wat nu Utrecht is) geplunderd

Het Graafschap Vlaanderen - Vroegere tijd (9e - 10e eeuw)

Het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant hebben elk een heel eigen ontwikkeling naar zelfstandigheid doorgemaakt. Vlaanderen als leen van de Franse koning, Brabant als vazalstaat van de Duitse keizer. Op het einde van de 9de eeuw zag het Vlaanderen zoals we dat nu kennen, eruit als een bonte lappendeken van talloze lenen. Ten westen van de Schelde behoorde het gebied tot West-Francië onder leiding van de Franse koning, ten oosten van de Schelde viel het onder Oost-Francië of beter bekend het Heilige Roomse Rijk, met aan het hoofd de Duitse keizer.

Vlaanderen wordt als graafschap voor het eerste vermeld in het jaar 863 als 'pagus Flandrensis, dat Vlaamse gouw betekent. Het bestond uit een klein leengoed in de omgeving van Brugge. De eerste bekende graaf van Vlaanderen die de pagus Flandrensis in leen kreeg van de Franse koning, was Boudewijn I van Vlaanderen (die leefde van ca. 837/40 - 879). Deze Boudewijn moet geen gemakkelijke jongen geweest zijn. Hij werd verliefd op Judith van West-Francië, zij was een dochter van Karel de Kale en de achterkleindochter van Karel de Grote. Lees ook bij Judith hoe hun huwelijk tot stand kwam.

Toen deze affaire de aanstaande schoonvader niet bleek te bevallen, werd Judith, zo heette de prinses, prompt door Boudewijn geschaakt. Na enig dreigen over en weer een persoonlijke tussenkomst van de paus, haalde Boudewijn ten slotte zijn slag thuis. Meer nog door zijn relatie met de Franse koning kon hij zijn gebied aanzienlijk uitbreiden. Zo kreeg hij onder meer Gent en Waas in bezit. Boudewijn I zette hiermee meteen de toon. Hij zou worden opgevolgd door een reeks graven die door huwelijk, erfenis en oorlog hun gebied voortdurend vergrootten en zich steeds onafhankelijker opstelden tegenover hun leenheer, de Franse koning.

De legende gaat dat Boudewijn I een grote beer in de buurt van Brugge zou hebben gedood met zijn lans en daar zijn bijnaam aan dankt van Boudewijn met den ijzeren arm. Hij was een goed bestuurder en wist de Vikingen buiten de deur te houden door versterkingen te bouwen bij Arras, Gent en Brugge. Ook werd hij heer van het Graafschap Saint-Pol (Ternois).

Hun zoon Boudewijn II van Vlaanderen, volgde Boudewijn I op en was graaf van Vlaanderen van 879 - 918, die ook van 896 tot 918 graaf van Boulogne werd. Ook hij had nog veel van doen met de Vikingen. Hij werd opgevolgd door Arnulf I de Grote (ca. 890 - 28 maart 964), graaf van Vlaanderen. Die had als opvolger Boudewijn III van Vlaanderen (ca. 940 - 1 november 962) en was medegraaf van Vlaanderen van 958 tot aan zijn dood. Arnulf II van Vlaanderen (ca. 960 – Gent, 30 maart 988), zoon van Boudewijn III van Vlaanderen en Mathilde van Saksen-Billung, was graaf van Vlaanderen van 965 tot aan zijn dood. Hij werd opgevolgd door Boudewijn IV van Vlaanderen (ca. 980 - 30 mei 1035). Hij was de eerste graaf van Vlaanderen die erin slaagde om leenman te worden van de Duitse Keizer Hendrik II de Heilige (973-1024). Hij wilde zijn gebied uitbreiden tot de natuurlijke grenzen in het noorden en het oosten. Hij voegde een aantal keizerlijke gebieden ten westen van de Schelde aan het graafschap toe: het eiland Walcheren en de zogenaamde vier ambachten: Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst. Ten oosten van de Schelde verwierf hij het land van Aalst, dat eveneens keizerlijk gebied was. Deze graaf presteerde het dus om twee leenheren te dienen, al moet dat met een grote korrel zout genomen worden. Boudewijn IV was een zeer zelfbewuste graaf, die zichzelf beschouwde als de gelijke van de koning van Frankrijk. Voortaan zou het graafschap Vlaanderen bestaan uit Kroon-Vlaanderen, Frans gebied, en Rijks-Vlaanderen, Duits gebied. Met Boudewijn V trad een erg machtige graaf naar voren. Hij wist niet alleen het respect af te dwingen van keizer Hendrik III, maar hij was tegelijk voogd van de Franse koning Filips I. Deze graaf voerde een weloverwogen huwelijkspolitiek en plaatste zijn drie kinderen als pionnen op het Europese politieke schaakbord.

Vlaanderen in de middeleeuwen

Zo trouwde zijn oudste zoon Boudewijn V van Vlaanderen met gravin Richildis van Henegouwen en huwelijkte hij zijn dochter Mathilde uit aan Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië die in 1066 Engeland inpalmde. Zijn tweede zoon, Robrecht, wist hij te koppelen aan de weduwe van graaf Floris van Holland. Daarom werd deze Robrecht voortaan Robrecht de Fries genoemd.

Na de dood van Boudewijn V, in 1067 volgde zijn zoon Boudewijn VI van Vlaanderen hem op. Hij was graaf van Vlaanderen en van Henegouwen. Toen hij in 1070 stierf, werd hij opgevolgd door zijn broer, Robrecht de Fries, die prompt de troepen van Richildis versloeg en zich meester maakte van de erfenis van zijn schoonzus. Robrecht de Fries riep Brugge uit tot de nieuwe hoofdstad van zijn graafschap. Dat zou mee de start worden van de economische bloeitijd van Brugge.

Hoe eigengereid de Vlaamse graven zich gedroegen tegenover hun leenheer, de Franse koning, blijkt uit de slag bij Kassel in 1071. Arnold III, de rechtmatige graaf van Henegouwen, was hulp gaan vragen in Parijs. Hij werd, samen met de troepen van de Franse koning Filips I, bij Kassel door Robrecht de Fries in de pan gehakt. Deze Robert werd dus ook graaf van Zeeland en graaf van Holland. Robrecht de Fries volgde een duidelijk anti-Franse en anti-feodale koers. Dat deden zijn opvolgers, Boudewijn VI en VII, zeker niet. Maar de neef van Boudewijn VII, graaf Karel de Goede, nam de draad van Robrecht de Fries weer op. Na de dood van Karel de Goede kwamen de graven uit het geslacht Van de Elzas aan de macht. Zij zouden het graafschap Vlaanderen met snelle opgang bezorgen ten nadele van Frankrijk. De ontwikkeling van het graafschap Vlaanderen kreeg zijn beslag in de 10de en de 11de eeuw. Dat was alleen mogelijk omdat de Vlaamse graven zich konden afzetten tegen zwakke Franse koningen die vrijwel machteloos stonden tegenover het groeiende Vlaamse zelfbewustzijn. Aan de overkant van de Schelde, in het oude Neder-Lotharingen, kregen de Lotharingse edelen af te rekenen met Duitse keizers die aanzienlijk steviger in hun schoenen stonden.

Feodaal stelsel (rond 11e eeuw)

De maatschappij was tijdens de Middeleeuwen heel strikt georganiseerd: een feodaal stelsel ('feudum' in het latijn betekent leen, een leenstelsel dus), waarbij de leenmannen - graven en hertogen - een grondgebied leenden van de leenheer - de koning of keizer. Op de laagste sociale sport stonden de lijfeigenen of laten. Zij waren verbonden met de grond waarop zij geboren waren en werkten in dienst van de leenman, 'de heer', die de grond 'leende'. Een stuk van deze grond hield de heer voor zichzelf, andere stukken gaf hij in pacht aan de boeren, die in ruil hiervoor een deel van de landbouwopbrengsten aan de heer moesten afstaan.

Op de eigen grond van de heer moesten lijfeigenen karweien verrichten en voor het gebruik van de molen of de bakoven van de heer moest worden betaald. Voor de rest hadden de heren weinig om handen. Hun favoriete bezigheden waren oorlog voeren met de naburige heren, steekspelen of toernooien organiseren en op jacht gaan. Verder waren zij erop uit om voor zichzelf en hun kinderen zoveel mogelijk macht en invloed te krijgen door bijvoorbeeld de kinderen uit te huwelijken aan kinderen van andere machtige heren. Onder invloed van de kerk ontstond ridderschap dat hooggestemde idealen nastreefde: de verdediging van het geloof, de bescherming van de armen en zwakken, en onvoorwaardelijke trouw aan God en de koning en de hoofse dienst aan de vrouwen.

De eerste teksten in wat we nu het Nederlands noemen beginnen te verschijnen. Hiervan is het Hebban olla volgela de bekendste.

Een van de opvolgers van de graven van Vlaanderen was Filips van de Elzas (1142 – 1 juni 1191), die een wapenschild had dat later mede model zou staan voor het wapen van Vlaanderen.

Hertogdom Bourgondië (14e - 15e eeuw)

Triptiek Het Lam Gods van de Gebroeders van Eyck

Van 1346-1384 was Lodewijk van Male graaf van Vlaanderen. Kort daarvoor had in 1302 nog de Guldensporenslag plaatsgevonden, waarbij zijn grootvader Robrecht III van Vlaanderen (bijgenaamd De Leeuw van Vlaanderen) kort daarvoor nog gevangen was genomen. Lodewijk van Male zijn dochter gravin Margaretha van Male trouwde met Filips de Stoute, waardoor Vlaanderen onder de Bourgondische Nederlanden kwam te vallen. De rijke Bourgondiërs lieten zich graag portretteren wat mede bevordelijk was voor de kunst. Ook waren ze vaak een mecenas (soort sponsor) voor de schilders. Een voorbeeld hiervan is Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Hij wordt gerekend tot de ‘Vlaamse Primitieven’. Andere bekende kunstenaars uit die tijd zijn Hans Memling, Maarten van Nieuwenhove en Dirk Bouts. We zitten dan midden in de Renaissance.

Door de contacten met het Midden-Oosten (waaronder Palestina) tijdens de (eerdere) kruistochten leerde men instrumenten als het astrolabium kennen, waarmee metingen gedaan kunnen worden in de astronomie, zeevaart en landmeetkunde. Ook zonnewijzers en andere mechanische apparaten zoals klokken werden langzaamaan verder ontwikkeld.

Bijna aan het eind van de Bourgondische tijd vindt in 1453 de slag bij Gavere plaats. Hierbij werden de Gentse milities vernietigend verslagen door de hertog van Bourgondië, Filips de Goede. Na deze slag onderwierp Gent zich door de ondertekening van de Vrede van Gavere aan de hertog van Bourgondië.

Vernieuwing van de landbouw

Mede door de kruistochten maken de Nederlanders en de Vlamen kennis met de techniek van de bouw van molens. Een kenmerkende molen uit die tijd is de standerdmolen, waarvan de molen van Wormhout een voorbeeld is. Ook ontdekt men in de landbouw het drieslagstelsel waarbij men een akkergrond verdeelde in 3 zogeheten slagen. Op elk stuk (slag) zaaiden boeren wintergraan (jaar 1) en dan zomergraan (jaar 2) om de grond vervolgens braak te laten liggen (jaar 3). Dit gaf een veel betere opbrengst, wat ook nodig was omdat door de opkomst van de steden er een bevolkingsgroei was, en er dus meer monden te voeden waren. Ook kreeg men betere gereedschappen zoals de keerploeg. De grond werd ook beter ontwaterd door het aanleggen van sloten. Ook werden er gewassen geteeld als erwten en bonen. Deze zorgde deels ook voor de (groen) bemesting. Ook werden er verfplanten geteeld die belangrijk waren voor het kleuren van het laken. De exclusieve kleuren kwamen van speciale dure grondstoffen.

Kloosters speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw. Ook begonnen de monniken behalve in het latijn ook in de meer volkse taal (Middelnederlands) te schrijven en over te schrijven. Zo is ook Van den vos Reynaerde bewaard gebleven. Bij de opkomst van de steden verenigden ook vrouwen zich in een soort van klooster. Dat groeide uit tot de begijnhoven.

Opkomst van de steden

Rozenhoedkaai Brugge

Naast dit feodale systeem en los daarvan, ontwikkelden zich de steden. Ze werden gesticht bij de samenloop of de monding van rivieren of langs handelswegen. Soms bestonden ze al van in de Romeinse tijd zoals het eerder genoemde Tongeren. Andere steden kwamen in de tijd van Karolingers tot stand zoals, Gent gelegen bij de samenloop van de Schelde en de Leie. In de steden vestigden zich kooplui en ambachtslieden. Zij waren vrije poorters niet onderworpen aan het gezag van de heer. Door de groei van de handel en de economische bedrijvigheid werden de steden steeds groter, machtiger en rijker. Wanneer een heer of vorst in geldnood zat en daarvoor aanklopte bij de steden, dwongen deze in ruil voor geld bepaalde rechten af, die vrijheden werden genoemd. De vrijheden werden schriftelijk vastgelegd in keuren of charters die in het belfort werden bewaard. Op die manier groeiden de steden in de loop van de tijd langzaam uit tot zelfstandige eenheden een soort republiekjes met een groot zelfbewustzijn en trots. In het graafschap Vlaanderen zouden de drie grootste steden, Brugge, Gent en Ieper, in de loop van de eeuwen glorievol en vaak roerig en bloederig geschiedenis schrijven.

Rond 1302 ontstonden de Sociale revoluties in de steden van Vlaanderen en Brabant. De macht in de steden was in handen van de patriciërs, een gesloten kaste van rijke kooplui die de stad bestuurde en haar beleid bepaalde. Van vader op zoon bleef het gezag in de steden in handen van een beperkt aantal vooraanstaande families. Die waakten er zorgvuldig over geen anderen tot hun groep toe te laten. Wie geen patriciër was behoorde tot het ghemeyn of gemeenschap dat bestond uit ambachtslui en handwerkers. Zij waren verenigd in ambachten of gilden, al naargelang van hun beroep. Zo was er het weversgilde, het volders gilde, het beenhoudersgilde enzovoort. Deze gilden waren op hun beurt streng georganiseerd. Vóór iemand kon toetreden moest hij met succes een proeftijd doorlopen en daarna pas volgde de aanvaarding en de toestemming om een bepaald ambacht uit te oefenen. Het gemeen was een rumoerig en vaak opstandig volkje en door de omstandigheden bijna gedoemd om voortdurend in opstand om betere werkvoorwaarden of een hoger loon af te dwingen.

In de geschiedenis van de steden hebben de wevers steeds de meest vooraanstaande rol gespeeld. De lakennijverheid was de kurk waarop de economie van de Vlaamse steden in de Middeleeuwen dreef. Voor het spinnen, weven en verven van wol was Vlaanderen aangewezen op de invoer van wol uit Engeland. Dat simpele economische gegeven zou tijdens de Middeleeuwen in aanzienlijke mate de houding en de politiek van Vlaanderen op Europees vlak bepalen. Wie ooit in Gent tussen het belfort en de kathedraal heeft gestaan, wéét dat de Middeleeuwen niet duister waren zoals vroeger soms werd aangenomen. Het belfort is een symbool van stedelijke vrijheid en rijkdom. Daar werden de charters, de van de vorst afgedwongen rechten bewaard. Het belfort torent rank en trots boven de stad uit. Hier kan de klok van de vrijheid worden geluid. Recht tegenover het belfort staat de Sint-Baafskathedraal, een gedicht van licht, stervend naar het oneindige, grijpend aan de wolken, reikend naar de zon. Tijdens de Middeleeuwen bereikte de gotiek haar hoogtepunt. Ontstaan in Frankrijk, werd de stijl in Vlaanderen gretig overgenomen. De sobere Romaanse manier van bouwen met beide voeten op de grond, ingetogen maar stevig, werd verlaten voor zwieriger stijl die niet rank en hoog genoegd kon zijn. Kerktorens waren van verre herkenbaar. In die tijd werd er in de kerken gezongen door koren, begeleidt door kerkorgels. Het Mechels Koorboek (Koorboek van Margaretha van Oostenrijk) herinnert daar nog aan. De koorzang wordt gevarieerder en meerstemmig. Dit wordt gekenmerkt door de polyfone muziek in de Lage Landen

Brugge krijgt echter te maken met een steeds meer dichtslibben van 't Zwin, waardoor het haar verbinding met de Noordzee verliest en daarmee ook de positie van belangrijkste havenstad. Antwerpen krijgt langzaam maar zeker die rol.

Het begrip Vlaanderen

Het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant en in mindere mate het prinsbisdom Luik kunnen als de hoekstenen worden beschouwd van het land dat wij nu Vlaanderen noemen. Vlaanderen als naam voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is een vrij recent begrip. Wanneer we verder in deze tekst over Vlaanderen spreken, wordt daarmee bijna altijd het oude graafschap Vlaanderen bedoeld, het gebied tussen de Schelde en de Noordzee.

Habsburgse Nederlanden (15e - 16e eeuw)

Maria van Bourgondië (1457-1482) was in de Nederlanden de laatste Bourgonische hertogin. Zij trouwde met Maximilaan I van Oostenrijk, die lid was van het Huis Habsburg. Zij gaf na haar dood de Nederlanden door aan haar zoon Filips I van Castilië, beter bekend als Filips de Schone (Brugge, 22 juni 1478 — Burgos, 25 september 1506). Zo ontstonden de Habsburgse Nederlanden. In de tijd van Maria waren processies en ommegangen (soort kerkelijke optocht) in de dan nog katholieke Nederlanden een veel voorkomend verschijnsel. Men geloofde dat men hiermee rampspoed kon afwenden. Tijdens zo'n rondgang werd een reliek (b.v. botje of haarpluk van een heilige) rondgedragen. Vaak werden er ook mythische figuren als een reus of een draak meegedragen, waaronder een verbeelding van het Ros Beiaard (Dendermonde). De groteske wagens tijdens de huidige carnaval verwijzen hier nog naar. Ook de kermis en de oogstfeesten waren kenmerkende gebeurtenissen in het jaar.

Keizer Karel V werd vanaf 1506 onder ander Heer der Nederlanden en kort daarna Koning van Spanje en Rooms-Duits koning en keizer. Hij was de oudste zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië.

Nieuwe tijd (16e en 17e eeuw)

Aan het begin van deze tijd ontstaat het humanisme, met de bekendste humanist Erasmus. Mede door de ontwikkeling van de steden is men steeds meer wereldser gaan denken. De invloed van het Christendom (Katholicisme) neem af. Erasmus is zo'n denker die ook scherpe kritiek had op de kerk en de heersers. Behalve het Latijn, ging men ook het Hebreeuws en het Grieks bestuderen. Mede door de ontdekkingen die ze in de originele teksten vonden, werd de bijbel voor een belangrijk deel herzien. Erasmus bleef de oude godsdienst wel trouw, iets wat Maarten Luther niet deed. Door hem ontstond het Protestantisme, wat in Vlaanderen geen voet aan de grond kreeg.

Omstreeks 1450 vond Johannes Gutenberg de druktechniek met losse letters uit, een belangrijke aanpassing in de boekdrukkunst. Dirk Martens in Aalst was een beroemd drukker. De fransman Christoffel Plantijn vestigde zich in 1548 of 1549 in Antwerpen en ontwikkelde daar een van de grootste boekdrukkerijen van Europa. Behalve dat er steeds meer boeken werden gedrukt, ontstonden er de eerste 'vlugschriften' met het laatste nieuws. Een voorloper van de krant en eigenlijk ook van de social media.

Spaanse Nederlanden (1556 - 1713)

Schilderij Dulle Griet, van Pieter Bruegel

In 1555 nam koning Filips II van Spanje de regering van zijn vader, keizer Karel V van de Habsburgse Nederlanden over. In de eerste jaren blijft het nog rustig. De protestanten werden echter wel hard aangepakt. De schilder Pieter Bruegel (de Oude) schildert zijn beroemde toren van Babel in het dan artistieke centrum Antwerpen. Ook 'Dulle Griet' is van zijn hand. Ook waren er in die tijd getalenteerde vrouwen die met hun schilderkunst hoog in aanzien stonden, zoals Catharina van Hemessen, Susanna Horenbout en Mayken Verhulst. Haar dochter Maria trouwde met Pieter Bruegel de Oude. Mede door de boekdrukkunst kwamen ook de hout- en kopergravures (prenten) in de belangstelling.

Op 10 augustus 1566 vind de beeldenstorm plaats. Deze volksopstand begint door een hagenpreek in Steenvoorde, Vlaanderen. Het is het begin van de Nederlandse Opstand tegen landsheer Filips II, met als gevolg een strijd die we vandaag de dag kennen als de Tachtigjarige Oorlog.

De wetenschap neemt langzamerhand de moderne vorm aan. Een wetenschapper als de Bruggenaar Simon Stevin legt op latere leeftijd in Leiden enkele belangrijke wiskundige principes vast. Hij was het ook met Copernicus eens dat de aarde rond de zon draaide. In die tijd werd dat nauwelijk geloofd en zelfs als ketterij afgedaan. Ook in de geneeskunde ontdekt men steeds meer. De Brusselse Andreas Vesalius (1514-1564) is de grondlegger van de moderne anatomie.

In 1578 zorgen de Noordelijke Nederlanden voor een sluiting van de Schelde, dit uiteraard ten nadele van Antwerpen.

Er ontstaat een scheiding van de Zuidelijke Nederlanden, waarbij ook bij het Beleg van Antwerpen (1584-1585) onder leiding van Alexander Farnese, hertog van Parma, de stad ten val komt. De rijke en meer getalenteerde inwoners vluchten naar de Noordelijke Nederlanden. Hun kennis en invloed is medeverantwoordelijk voor de Gouden Eeuw daar. Behalve Antwerpen veroverde 'Parma' ook steden zoals Brugge, Brussel, Gent, Oudenaarde.

Bijgeloof en onwetendheid leidde in die tijd vaak tot roddel en achterklap. Als een vrouw er ook maar een beetje anders bij liep kon dat aanleiding zijn om tot heks betiteld en achtervolgd te worden. Vaak moesten deze onschuldige vrouwen de heksenjacht met de dood bekopen en werden zij levend op de brandstapel verbrand. Cathelyne Van den Bulcke was een van hen. Op 20 januari 1590 belandde zij op de Grote Markt van Lier op de brandstapel.

De Negenjarige Oorlog (1688-1697)

In de Noordelijke Nederlanden heeft Willem III van Oranje meer de touwtjes in handen gekregen. De Fransen waren in 1672 de bevroren waterlinie tot aan Bodegraven overgestoken, maar moesten door de invallende dooi terugtrekken. Ondanks de Vrede van Nijmegen bleef het rommelen in de Nederlanden. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk zag echter z'n kans schoon om meer macht te krijgen in Europa. De Antwerpenaren hadden de Fransen al hun stad uitgejaagd, nog voor het beleg. In juli 1695 was Namen reeds ingenomen door de Fransen. De Liga van Augsburg bestaande uit de Nederlandse Republiek, Engeland en het Heilig Roomse Rijk wisten de bezetting te breken. Ongeveer 80.000 man werden door Willem III voor de belegering ingezet. Op 1 september gaf de Franse commandant Boufflers zich over.

Ondertussen moest op 13, 14 en 15 augustus 1695 Brussel het zwaar ontgelden. Op die dagen bombardeerden de troepen van koning Lodewijk XIV van Frankrijk de stad en schoten ze het centrum in brand. Het zou een vergelding zijn op acties van de Engelse koning, Willem III van Oranje. De schade is enorm; Naar schatting zouden 4 à 5.000 gebouwen vernield zijn. Kunstschatten uit de barok als de meesterwerken van Rogier van der Weyden, Rubens, Antoon van Dyck, Bernard van Orley en vele anderen gaan mee in de vlammen op. Ook hele kostbare bibliotheken gaan verloren. De vuurkracht van de kanonnen hadden laten zien dat een vesting rond een stad als verdedigingsgordel weinig zin meer had.

De verontwaardiging in Europa was groot. Deze barbaarse actie van de Zonnekoning deed zijn macht zelfs afnemen. Zowel de Franse als de Spaanse schatkist raakte leeg. Vanaf dan zouden de Zuidelijke Nederlanden een soort bufferstaat tegen het machtige Frankrijk vormen.

De Spaanse Successieoorlog (1702-1713)

Willem III van Oranje was in middels door een val van zijn paard in 1702 overleden. De Spaanse Successieoorlog werd vooral in de Zuidelijke Nederlanden gevoerd. Gedurende de Spaanse Successieoorlog leed het Franse leger diverse grote nederlagen. Zo verloren ze de slag bij Oudenaarde. Ook de slagen bij Ramillies en Malplaquet waren verschrikkelijk. Uiteindelijk volgde de Vrede van Utrecht (1713), waarbij de Zuidelijke Nederlanden in 1715 in de handen van het Habsburgse Oostenrijk kwamen onder Keizer Karel VI. De rol van Spanje was uitgespeeld, maar ook de Noordelijke Nederlanden (de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) had weinig meer in de spreekwoordelijke melk te brokkelen.

Oostenrijkse Nederlanden (1715-1795)

Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk

De Zuidelijke Nederlanden waren een autonoom onderdeel geworden van de Habsburgse monarchie. Vanaf dan heten ze de Oostenrijkse Nederlanden. Ze worden ook wel de Keizerlijke Nederlanden genoemd. In de beginjaren zijn er veel protesten van de adel, en later ook vanuit de burgerij. Keizer Karel VI had het zo geregeld dat zijn dochter Maria Theresia hem na zijn dood (1740) zou opvolgen. Hij benoemde tevens zijn zus Maria Elisabeth van Oostenrijk (1680-1741) tot landvoogdes over de Zuidelijke Nederlanden. Tot haar dood in 1741 bleef ze deze taak uitoefenen. Zij zorgde voor de nodige hervormingen en er heerste vrede, rust en relatieve welvaart. Dit alles in de tijd van de Verlichting. Toch laaide er godsdiensttwisten op die Maria Elisabeth wist te smoren. Het katholicisme was alleen toegestaan. Het protestantisme werd gedoogd. Maria Theresia wilde wel veranderingen maar zij wilde ook haar machtspositie behouden. De Zuiderlijke Nederlanden mochten dan de 'taak' van een barrière hebben, een echt leger hadden ze amper. Op 15 maart 1744 verklaarde Frankrijk Engeland de oorlog. In juni staken de Franse troepen onder Maurits van Saksen de grens van Vlaanderen over. Heel Vlaanderen viel in handen van de Fransen. Ook de (Noordelijke) Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd overrompeld. Gelukkig voor het volk was de bezetting maar van korte duur. Dat kwam mede door de slechte financiële positie van Frankrijk. De Oostenrijkse aartshertogin bleef in het bezit van de Nederlandse vorstendommen.

De Franse filosoof Montesquieu was er voorstander van om tot een scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht te komen. De spreiding over een parlement, regering en rechters zou echter de macht van een alleenheerser zoals een koning of keizer stevig inperken. Een andere Franse denker, Jean-Jacques Rousseau, vond zelfs dat de volkssoevereiniteit (macht aan het volk) als basis van de staat naar voren moest worden geschoven. Deze nieuwe radicale ideeën drongen ook langzaam binnen in de Zuidelijke Nederlanden. Ook de opvolger van Maria Theresia, Jozef II, hield de lijn van zijn moeder aan. Hij stelde zijn zuster Maria Christina en haar man Albert Casimir van Saksen-Teschen aan als landvoogden. De staatsmacht werd gecentraliseerd. Dit zeer tegen de zin van de geestelijkheid (kerk). Er breken zeer onrustige tijden aan. Oude privileges worden door de keizer afgeschaft. Langzaam maar zeker ontstaat er het besef zelfbestuur te willen hebben en het volk zet zich af tegen de keizerlijke overheersing. In oktober 1789 brak er een gewapende opstand uit in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Brabantse Omwenteling (of Brabantse revolutie). Hierbij vochten de patriotten tegen het Oostenrijkse leger. De patriotten droegen vooral geel met rode uniformen en een zwart-geel-rode rocarde op hun hoed naar Frans voorbeeld. De slag begon in het gewest Brabant met de Slag bij Turnhout, maar breidde zich al heel snel uit over Vlaanderen, en nadien ook in mindere mate in Henegouwen, Namen en het oude Limburg. Men probeerde een Verenigde Nederlandse Staten voor elkaar te krijgen. Jozef II stierf in 1790 en zijn broer keizer Leopold II, wist het Oostenrijkse gezag te herstellen (eerste Oostenrijkse restauratie). Dat zou echter maar van korte duur zijn.

Moderne tijd (ca. 1800- heden)

Franse tijd (1794-1815)

Al van 1792-1793 was er de Franse bezetting geweest, gevolgd door de Tweede Oostenrijkse Restauratie. Bij de tweede invasie behaalden de Franse revolutionaire troepen in juni 1794 met de Slag bij Fleurus een duurzame overwinning op de Oostenrijkse en Zuid-Nederlandse troepen. Voedsel werd door het leger opgeëist, waardoor het volk honger leed. Er ontstond rebellie en banditisme. op 1 oktober 1795 werden een deel van de Zuidelijke Nederlanden en Luik als de Verenigde Departementen aangehecht bij de Franse Republiek. Deze departementen waren de voorlopers van de huidige provincies. Er werden flinke belastingen geheven, maar de sluiting van de Schelde werd opgeheven, waardoor Antwerpen zich weer kon ontwikkelen. Kerken werden geplunderd, kloosterorden ontbonden en geestelijken vervolgd. Er werd een dienstplicht voor het Franse leger ingevoerd, en er volgde de drastische inperking van de taalvrijheid. Dit alles zetten vooral bij de Vlaamse boeren (de brigands) kwaad bloed en leidden tot een opstand tegen de Franse bezetter. Deze boerenkrijg werd op Ter Hilst (bij Hasselt) verslagen. Met zijn Code Napoléon stelde hij een aantal regels in op administratief en en juridisch gebied die nog altijd gebruikt worden.

Er waren zowel voor- als tegenstanders ten aanzien van Napoleon. Napoleon zorgde voor een strikte scheiding van kerk en staat. Nadat Napoleon in 1815 de Slag bij Waterloo had verloren, keerde het besef terug om van België één staat te maken. Daar moest men echter nog een poosje op wachten.

In Vlaanderen begon de Industriële revolutie eigenlijk eerder dan in de rest van de Nederlanden. Zou had Lieven Bauwens uit Gent een Spinning Jenny of Mule Jenny en een stoommachine vanuit Engeland naar Gent weten te smokkelen. Ook de Brit en smid William Cockerill stichtte in Verviers (Luik) een werkplaats waar hij een spinmachine ontwikkelde. Zijn zoon John stichtte een machinefabriek in Luik. Luik en Henegouwen werden zo de eerste industriële gebieden in België en op het Europese vasteland.

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)

Belgische Revolutie

Na de nederlaag van Napoleon kreeg Nederland als het ware de Verenigde Nederlandse Staten en Luxemburg cadeau. Dit had mede te maken met het feit de Noordelijke Nederlanden hadden meegeholpen Napoleon te bestrijden. Opnieuw ontstond er zo weer een bufferstaat tussen de eeuwenoude rivalen Frankrijk en Duitsland. Willem Frederik (Willem I) werd de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I begon voorzichtig de industrialisatie aan te moedigen. Ook was hij terughoudend als het ging om de machtsverdeling. De wetten die Willem I ook de Zuidelijke Nederlanden oplegden (zoals het verplichte gebruik van de Nederlandse taal) gaf al snel ontevredenheid. Ook de Franse elite wilden meer inspraak. Daarnaast wilde de katholieke kerk ook weer meer invloed, zoals in het onderwijs. In 1830 begonnen de voedselprijzen sterk te stijgen. Dit was de aanleiding voor de Belgische Revolutie. Deze mondde uit in de onafhankelijkheid van België.

België onafhankelijk (1830)

Na de revolutie kwam er een voorlopige regering. Hierin hadden zowel de liberalen als de katholieken zitting. Middels een parlementaire democratie wilden ze zoveel mogelijk een politieke macht geven aan het volk. In eerste instantie gold dat vooral voor hun eigen klasse. De liberalen wilden zoveel mogelijk de voorrechten (privileges) van adel en kerk van vroeger beperken. De katholieken streefden naar godsdienstvrijheid en meer invloed op de (eigen) scholen. De onderwijsvrijheid werd verschillend bekeken en zou (net als in Nederland) leiden tot een schoolstrijd. Ook de taalstrijd speelde hierin een rol.

Het ingevoerde Burgerlijk Wetboek was vooral een voordeel voor slechts 2% van de bevolking, waarbij de macht bij een beperkte groep mannelijke burgers lag. Vrouwenkiesrecht zou overigens pas in 1948 tot stand komen. Ook rechten als lidmaatschap van een vakbond werd beperkt en ook het voeren van stakingen door de arbeiders was verboden. Omdat dezelfde elite meestal communiceerde in de Franse taal, zorgden ze voor een snelle 'verfransing' dit tegen het zere been van de Vlamingen. De Vlaamse beweging zou hiertoe in verzet komen.

Als een van de eerste daden van het nieuwe België kwam er (naar voorbeeld van Engeland) een spoorlijn tussen Brussel en Mechelen, die feestelijk ingewijd werd op 5 mei 1835. De inmiddels gekroonde koning Leopold I was vastberaden om een uitgebreid spoornet aan te leggen. Hiermee had België als eerste een spoorlijn op het vasteland van Europa. De komst van de trein was gunstig voor de verdere ontwikkeling van de industrie en het transport van goederen. Ook kwam er een eigen spoorwegindustrie die betrekkingen had met het buitenland.

Veel landarbeiders trokken naar de steden. Huisvesting was echter een groot probleem en de werkomstandigheden ronduit slecht. Ook zorgde de trein voor forensenverkeer van het platteland naar de steden (v.v.).

Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging probeerden het Vlaamse zelfbewustzijn onder de Vlaamse bevolking te vergroten. Het boek De Leeuw van Vlaenderen moest hier aan meewerken. Literatuur was in de 19e eeuw een belangrijk middel voor de Vlaamse beweging. De ongeletterdheid van een groot deel van het volk was in die tijd nog vrij veel voorkomend. Enkele fabrieken zorgden al voor een stuk onderwijs. De leerplicht zou pas in 1914 worden ingevoerd.

Ook kreeg Vlaanderen haar eigen symbolen: de Vlaamse vlag, het Vlaamse wapen en een Vlaams volkslied.

Tussen 1845 en 1847 kreeg het nog verse België te maken met een aardappelziekte. Dit had vooral in Vlaanderen vele doden tot gevolg. Vlaanderen had vooral veel 'keuterboertjes' met vele kleine lapjes landbouwgrond.

Na 1850 emigreerden veel Vlamingen naar Amerika. Vlaanderen kende sowieso veel 'landverhuizers'. Arme sloebers die rondtrokken en her en der werk zochten. Ook gingen veel Vlamingen in Frankrijk als seizoenarbeider werken.

Opnieuw had Antwerpen weer te maken gekregen met een sluiting van de Schelde. Er moest tol worden betaald om er door te mogen. In 1863 kon België de tol definitief met een eenmalig bedrag afkopen. Vanaf dan bloeit de haven enorm op en wordt er flink in geïnvesteerd. Een nare bijkomstigheid is het 'leegplukken' van Belgisch Congo.

De gevolgen van de industriële revolutie waren voor de arbeiders rampzalig. Kinderarbeid was toen de gewoonste zaak. Personen als textielarbeidster Emilie Claeys probeerde de sociale misstanden aan de kaak te stellen en wilde ook de vrouwenrechten verbeteren.

Van realisme naar expressionisme (ca. 1900)

'Intrede van Christus' door James Ensor 1889

In de kunstwereld is de eeuwwisseling van 1900 een kenmerkend kantelpunt. Het draaide eerst nog om realistische, vaak nog romantische uitingen. Het kleurgebruik was vaak nog donker. Kunstenaars kwamen over het algemeen uit de midden of hogere klasse. Ze wilden wat anders en waren kennelijk het sombere zat. Het vak kunstenaar was niet bepaald een vetpot, of je werk moest zeer geliefd zijn zodat je veel verkocht. Via het impressionisme waarin de indruk belangrijk is wordt er meer met fellere en zelfs pure kleuren gewerkt (zoals het pointillisme). Men begon langzaam aan meer te experimenteren waarbij het werkstuk meer (het gevoel) van de schilder zelf moest weergeven; het expressionisme. Bekende Vlaamse kunstenaars uit die tijd zijn James Ensor en Constant Permeke.

Vechten voor rechten (1892 - 1948)

Zoals eerder gezegd had slechts 2% van de bevolking (de elite) het eigenlijk voor het zeggen. In eerste instantie waren het de arbeiders die meer zeggenschap wilden hebben en een uitbreiding van het kiesrecht noodzakelijk vonden. Ze gingen hiervoor de straat op en protesteerden tegen de toestand van dat moment. Alleen mannen die voldoende belastingen konden betalen mochten toen stemmen (de cijnsrechten). Het protest werd met harde hand de kop ingeslagen en er vielen zelfs doden: de Bloednacht in Leuven. De elite hield z'n poot stijf en de protesten gingen door om uiteindelijk enkelvoudig algemeen stemrecht te krijgen. In 1893 keurde het parlement het compromis van een meervoudig algemeen stemrecht goed. Er kwam ook een stemplicht. Alle mannen van 25 jaar en ouder moesten nu gaan stemmen, maar wie getrouwd was, belastingen betaalde of gestudeerd had, kreeg twee of zelfs drie stemmen. Op die manier bleef een elite dominant in de politiek. Opnieuw gingen de protesten door voor een eerlijker systeem: het enkelvoudig algemeen stemrecht. Dat kwam er pas na de Eerste Wereldoorlog.

Vrouwen werden overigens op meer zaken achtergesteld. Onderwijs was er daar een van. Meisjes konden nauwelijks doorstromen naar het hogere of unversaire onderwijs. Marie Belpaire was een voorvechtster van het onderwijs voor meisjes. Het was een eerste stap in de vrouwenemancipatie. Het algemeen vrouwenkiesrecht kwam pas na de WO II.

Sport in Vlaanderen (1890 - heden)

Aanvankelijk was het beoefenen van een sport vooral iets voor de elite. Pas tegen 1900 kon ook de gewone man zich met sport gaan bezig houden. Dit kwam ook omdat benodigdheden voor sporten duur waren, zoals een roeiboot of een sportfiets. Toen de prijsen daarvan wat daalden kon ook de middenklasse zich zoiets veroorloven. Vooral het wielrennen brak door en overal ontstonden er kermisomlopen (het bekende rondje rond de kerk). Niet heel veel later organiseerden men grotere omlopen of rondes zoals die van de Ronde van Vlaanderen. Wielrennen werd gezien als een echte Vlaamse sport. Ook boksen en worstelen werden populaire sporten. Voetbal kwam iets later in opkomst. Vooral vanaf de jaren 1970 gaan steeds meer mensen sporten en na 2000 wordt vooral fitness en hardlopen populair.

Taalstrijd (1910 - ...)

Behalve dat de elite de touwtjes in handen hielden, was het ook de gewoonte dat ze Frans spraken (dat had ook iets deftigs). Met als gevolg dat het Vlaams (Nederlands) ook minder kansen kreeg, zelfs in het onderwijs. Drie politici, katholiek Frans Van Cauwelaert, de liberaal Louis Franck en de socialist Camille Huysmans vonden dat Vlaanderen recht had op een Nederlandstalige universiteit. Zij zouden bekend komen te staan als de Drie kraaiende hanen. Ze kwamen hun belofte na, maar het duurde tot 1930 voor er echt een regeling kwam voor Nederlandstalig hoger onderwijs. Ook op het vlak van de wetgeving moest er nog veel veranderen, waarbij ook wetten en dergelijke niet alleen in het Frans, maar ook in het Nederlands zouden verschijnen.

Belgisch Congo (1908 - 1960)

Belgisch Congo was van 15 november 1908 tot 30 juni 1960 een kolonie van België en wat nu het huidige Congo-Kinshasa is. Voorheen werd het gebied (sedert 1885 onder de naam Onafhankelijke Congostaat, ook wel Congo-Vrijstaat genoemd) door Leopold II geregeerd als soevereine staat. Eerst was de intentie om van het land een beschaafd land te maken nog netjes, maar mede door de opkomende automobielindustrie werd het verkrijgen van rubber uit Congo en ook het ivoor een winstgevend iets dat ten koste ging van Congo. Grote werken, zoals onder meer het Paleis der Koloniën in Tervuren en de koninklijke promenade in Oostende konden worden gerealiseerd door deze winsten. Er was nauwelijks respect voor de autochtone bevolking en men trad zelfs geweldadig op tegen de (eigenlijk slaven) arbeiders. Congo werd uitgebuit en racisme was er volop. De Congolese intelectueel Paul Panda Farnana verzette zich tussen 1890 en 1930 tegen deze praktijken. Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk.

Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918)

Leven in de loopgraven

Hoewel België bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog neutraal was, viel het Duitse leger op 4 augustus 1914 toch België binnen. Eind oktober 1914 liep de Duitse opmars vast bij de rivier de IJzer. Koning Albert I bleef zijn leger trouw en bleef in Veurne waar hij zijn hoofdkwartier had, terwijl de regering naar Frankrijk was vertrokken. WO I staat bekend om z'n loopgraven-oorlog, vooral in de Westhoek. Gifgas, tanks en vliegtuigen zorgden voor duizenden slachtoffers. Het volk werd verplicht arbeid te verrichten (tewerkstelling) voor de Duitse oorlogsindustrie. Vele Belgen vluchtten naar Engeland, Frankrijk en Nederland. Zeer vele woningen werden vernield en het koste na 1918 nog vele jaren voor de wederopbouw. Vele gravenvelden met oorlogslachtoffers zijn nog te vinden in diezelfde Westhoek, waarbij de klaproos symbool staat voor het vele bloed dat er vloeide. Op één van die begraafplaatsen staat het Treurend ouderpaar van Käthe Kollwitz, dat het verdriet van menig ouder van een soldaat verbeeld.

Interbellum (1918 - 1940)

Hoewel er al in 1901 steenkool was gevonden in Limburg, kwam de exploitatie pas na WO I goed op gang. Ook nog na WO II werkten zo'n 40.000 mannen in de 6 mijnen. De slechte, zware en ongezonde werkomstandigheden zorgden ervoor dat de lokale bevolking er niet wilde werken. Daarom trok men al in de jaren 1920 gastarbeiders aan uit het buitenland. Die mensen hadden natuurlijk ook onderdak nodig en zo ontstond een multiculturele gemeenschap in de mijnstreek. In de jaren '60 sloten de mijnen, wat vaak met protesten gepaard ging.

Net als in Nederland ontstond er ook in Vlaanderen een verzuiling. Katholieken, socialisten en liberalen kregen hun eigen jeugdbewegingen. Ook in andere sectoren zoals de radio, de krant en het onderwijs ontstond er een zekere verzuiling. Iedere 'zuil' zijn eigen jeugdclub en dergelijke. Na de jaren '60 brokkelen de 'zuilen' weer af (de secularisatie).

De WO I had een enorme invloed op de taalstrijd. Frans was de voertaal in het leger, met communicatie-problemen voor de vele Vlamingen die meevochten als gevolg. Bovendien riskeerden ze hun leven voor een vaderland dat nauwelijks rekening hield met hun eigen taal. Dit wakkerde de wens voor Vlaams zelfbestuur aan. De IJzertoren werd daar (mede) het symbool van, hoewel de toren omstreden was omdat Vlaams-nationalisten geheuld hadden met de Duitsers.

Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945)

Net als in Nederland viel Nazi-Duitsland op 10 mei 1940 België binnen. De regering vluchtte in de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk en van daaruit naar Londen. Na achttien dagen gaven koning Leopold III en het Belgische leger zich over. Ook in Vlaanderen kreeg de bevolking te maken met schaarste, angst en onderdrukking. Ook hier werden de Joden vervolgd en via de Dossinkazerne naar vernietigingskampen gestuurd. Opnieuw werden er mannen in Duitsland verplicht tewerkgesteld. Er was zowel verzet tegen als heulen met (collaboratie) de Duitsers. Vooral het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) sympatiseerden met de Duitsers. Hoewel België in 1944 grotendeels door de geallieerden werd bevrijd, volgde nog het heftige Ardennen-offensief. Ook Luik en Antwerpen zouden nog bestookt worden met bombardementen tussen september 1944 en maart 1945.

Wederopbouw (1945 - 1970)

Grote delen van Europa lagen in puin. Havens, spoorwegen en andere infrastructuur waren zwaar beschadigd, net als huizen en andere gebouwen. Velen hadden de oorlog niet overleefd of waren sterk verzwakt. De meest belangrijke levensbehoeftes waren moeilijk verkrijgbaar. Opmerkelijk is, dat er kort na de oorlog een geboortegolf ontstaat. De oorlog had laten zien en voelen dat zaken oneerlijk verdeeld waren, vooral ook op sociaal-economisch gebied. Enkele werkgevers en kopstukken van de vakbonden begonnen te onderhandelen. Hier kwam het Sociaal Pact uit voort. De kloof tussen arm en rijk was (is) nog groot en van een verzorgingsstaat waarbij zwakken en zieken geholpen worden was nog geen sprake. Vakantie voor de arbeiders bestond nog niet. Ook vandaag de dag merk je meteen als het economisch slechter gaat, dat de verzorgingsstaat weer in de knel komt. Ook het arbeidsaanbod is aan verandering onderhevig nu anno 2023 de vergrijzing steeds groter wordt, wat een direct gevolg is van de geboortegolf. Net na de oorlog zette iedereen z'n schouders eronder om aan de wederopbouw te werken. Er was toen een grote saamhorigheid. Dat zou na de jaren 1970 behoorlijk afzwakken. Na de geboortegolf kon men vanaf de jaren 1960 zwangerschap doeltreffend voorkomen door de komst van de anticonceptiepil. Het was een belangrijke stap in de seksuele revolutie en later werd de abortus een belangrijk item. Ook in Vlaanderen stond het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, met de slogan ‘Baas in eigen buik’, centraal.

De wederopbouw vroeg om vernieuwingen in de steden en op het platteland. Opvallend is de lintbebouwing die zichtbaar wordt in Vlaanderen. Bijna een kwart van alle Vlaamse woningen, maar ook tal van zogeheten baanwinkels, staan langs invalswegen tussen gemeenten. De ruimtelijke ordening bestond eigenlijk nog niet. Iedereen deed maar wat als het ware. Door de steeds beter wordende omstandigheden en de opkomst van de auto werden mensen steeds mobieler en werd er verder gereisd. Ook het trein- en vliegverkeer nam toe.

Massamedia

Al voor de WO II was de ontwikkeling van radio en later TV begonnen. Nieuws en entertainment van over de hele wereld stroomde de huiskamers binnen. Op zaterdag 31 oktober 1953 keken enkele honderden gezinnen naar de allereerste Vlaamse televisie-uitzending. Hierin was ook de nog jonge Paula Sémer te zien, die zou uitgroeien tot een televisieberoemdheid. De Vlaamse openbare omroep was zelf pionier voor jeugdfeuilletons zoals Kapitein Zeppos, die ook graag in Nederland werd bekeken. Vanaf 1962 begon de BRT (later VRT) met schooltelevisie. Het medium zou een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de Nederlandse taal. Vanaf 1989 begon de VTM als commerciële zender op de kabel.

In de literatuur valt vooral de schrijver Hugo Claus op. Hij is ook actief in de theater- en filmwereld. In de muziekwereld is het Jacques Brel die zowel in het Frans als in het Vlaams het platteland van Vlaanderen bezingt.

Na het succes van Woodstock in de Verenigde Staten, ontstaat er ook in Vlaanderen een popcultuur met festivals vanaf de jaren 1970. Het Rock Torhout/Werchter en Pukkelpop (1981) is er een voorbeeld van. Discotheken kwamen op in de jaren '80. Jongeren konden zich steeds meer permitteren en kochten grammofoonplaten van hun geliefde artiesten. In de jaren '90 zijn vooral de techno, house en acid populair. De Belgische producers Jean-Paul De Coster en Phil Wilde met de Nederlandse Anita Doth en Ray Slijngaard scoorde met 2-Unlimited diverse wereldhits.

Taalgrens en veranderingen in het bestuur

In 1962 wordt de taalgrens wettelijk vastgelegd. De staatshervorming van België in strikte zin vond plaats tijdens de eerste vier hervormingen van 1970 tot 1993. België krijgt in 1993 uiteindelijk een Federale Regering. De Bestuurlijke indeling van België is tamelijk ingewikkeld en uniek in de wereld. Al in 1981 beslisten de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest om te fuseren, met één parlement en één regering met zetel in Brussel. Brussel wordt ook het centrum voor de NAVO en het Europees Parlement. In 2004 wordt het woord 'Goesting' door Radio 1-luisteraars verkozen tot het mooiste woord in het Nederlands.

Economie

Vanaf de jaren 1960 zit de Vlaamse economie weer in de lift. Deels had Vlaanderen dit te danken aan de EEG. Er vestigden zich allerlei kleine en middelgrote tot zelfs zeer grote bedrijven in de regio. Dat zette wel de natuur en het milieu onder druk door de gevolgen van uitstoot en watervervuiling door de bedrijven. Het chemiebedrijf M3 is daar een voorbeeld van. Ook kreeg Vlaanderen een staalfabriek Sidmar in Zelzate, het huidige ArcelorMittal. De bedrijven trokken ook veel gastarbeiders aan uit onder andere Marokko en Turkije. Na 1980 wordt Vlaanderen wereldtop in onder meer de farmaceutica, micro-elektronica en biotechnologie.

In 2002 krijgt Europa de Euro.

Holebipioniers

Vanaf ongeveer de jaren 1950 komt er steeds meer aandacht voor de LGBTI+- gemeenschap. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Ook de ziekte AIDS vormde in de jaren '80 een bedreiging voor de LGBTI+- gemeenschap. Op 1 juni 2003 werd het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht legaal in België. België was het tweede land ter wereld, na Nederland. Ook geslachtsverandering krijgt meer aandacht.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Geschiedenis_van_Vlaanderen&oldid=814506"