Wikikids:Privacybeleid

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Privacy statement

Stichting Wikikids gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website wikikids.nl. In dit privacy statement staat beschreven hoe Wikikids omgaat met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. Voor zover er voor het gebruik van deze dienst en/of website een aparte (gebruikers)overeenkomst met een onderwijsinstelling, schoolbestuur, samenwerkingsverband of leverancier is of wordt afgesloten, gaan de bepalingen van die overeenkomst en de bijbehorende verwerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van dit privacy statement.

1. Algemeen

Wikikids gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. Wikikids verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Wikikids aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Wikikids verwerkt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. Wikikids wordt ook geen “eigenaar" van de door verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Wikikids verstrekt. Wikikids bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Wikikids deze verzamelt of verwerkt. Wikikids neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Wikikids hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar webmaster@wikikids.nl

2. Doeleinden gegevensverwerking

Wikikids verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van haar websites en diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met en via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van deze website. Geanonimiseerde statistisch gegevens worden door Wikikids verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van Wikikids websites en diensten en de gegevens worden gebruikt om de door Wikikids ontwikkelde en beheerde website te optimaliseren. Daarnaast verzamelt Wikikids persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het beheer van de relatie tussen jou en Wikikids;
 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Wikikids aan jou;
 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan jou;
 • het op anonieme basis uitvoeren van analyses van het gebruik van de website of dienst.

3. Beveiliging

Wikikids draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen. Wikikids heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen of laten treffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm en alarmopvolging;
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties;
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging);
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer;
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
 • Wikikids maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland;
 • firewalls.

Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Wikikids (organisatorisch) gecontroleerd. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers of verwerkers van Wikikids die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers en verwerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd. Wikikids en de door haar ingeschakelde verwerkers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden

Wikikids verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wikikids kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van jou laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Wikikids onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht neemt. Met deze derden sluit Wikikids (verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

5. Rechten gebruiker

Wikikids eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kan je – in een aantal gevallen - het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. In geval persoonsgegevens via een andere verwerkingsverantwoordelijke aan Wikikids zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld via een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verwerkingsverantwoordelijke. Verzoeken kunnen worden gezonden aan de servicedesk van Wikikids, e-mailadres: webmaster@wikikids.nl. De webmaster zal, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Je identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Wikikids binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

6. Wijzigingen

Wikikids behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit privacy statement te wijzigen. Versie 3.0, 1 februari 2018

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wikikids:Privacybeleid&oldid=523052"