Portaal:Onderwijs

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐚𝐥:Onderwijs
Vatican banner Rafael's "School of Athens".jpg
Welkom op het Portaal Onderwijs

De Oude Grieken en Oude Romeinen kende al een soort van scholen. In Nederland en België is ieder kind vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplichtwet in Nederland is van 1901. Veel kinderen gaan al op hun vierde naar de basisschool om alvast aan het schoolritme te wennen. Omdat ieder kind ook recht heeft op onderwijs, is er voor kinderen met een beperking toch ook mogelijk om naar school te gaan. Dit is dan vaak het speciaal onderwijs. De leerplicht loopt tot je 18e jaar. Daarna kun je eventueel kiezen voor werk, of om door te studeren. Leerplicht is overigens niet hetzelfde als schoolplicht. Ouders kunnen er eventueel voor kiezen om hun kind thuis onderwijs te geven. Daar gelden wel regels voor. Een andere uitzonderlijke vorm van onderwijs is de Stichting Rijdende School.

Voor de rol van WikKids voor het onderwijs, zie Portaal:Hulp
Voor woordenschat, zie Portaal:Woordenschat
Voor kerndoelen Nederland, zie Portaal:Kerndoelen - Voor België Onderwijsdoelen
Voor taal, zie Portaal:Taal


Farm-Fresh bullet terug.pngTerug naar PIM-systeem
Soorten onderwijs Nederland,
van basisschool tot universiteit
Soorten onderwijs België,
Van kleuterklas tot universiteit
Aniai Elementary School 01.jpg

Nederland kent vele soorten onderwijs en dus ook verschillende scholen welke verdeeld zijn over de verschillende onderwijslagen. Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Ten eerste zijn de basisscholen onderverdeeld naar godsdienst of levensovertuiging / Levensbeschouwing (bijzonder onderwijs) en de openbare scholen. Vervolgens heb je montessorionderwijs, daltononderwijs, jenaplanonderwijs en vrijescholen. Er bestaan ook zogeheten brede scholen, waarbij naast het verplichte vakkenpakket er ook andere vakken worden aangeboden. Ook het voortgezet onderwijs is onderverdeeld naar godsdienst, of levensovertuiging / Levensbeschouwing en de openbare scholen.

PeuterspeelzaalBasisschool (BO) • Speciaal basisonderwijs (SBO) • Speciaal onderwijs (SO) • PrakrijkonderwijsTheoretische leerweg (MAVO) • Gemengde leerwegKaderberoepsgerichte leerwegBasisberoepsgerichte leerwegLeerwegondersteunend onderwijs (lwoo) • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) • GymnasiumAtheneumVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) • Hoger beroepsonderwijs (HBO) • Universiteit

St. John's International School, Belgium.jpg

In België (Vlaanderen) is de onderverdeling in het onderwijs vergelijkbaar. Daar hebben ze de 3 Onderwijsnetten. Enkel de niet-religieuze basisscholen (in NL openbare scholen) worden volledig betaald door de Vlaamse overheid of door de gemeentelijke of provinciale overheid; religieuze scholen zoals katholieke, joodse of protestantse scholen (in NL bijzonder onderwijs) krijgen wel een bijdrage van de overheid. Ook heeft men daar het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Vanaf 15 jaar kan ook aan de leerplicht worden voldaan in deeltijdse leersystemen deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en Middenstandsopleiding. Het Belgische onderwijs staat hoog aangeschreven, vandaar dat in de grensstreek veel Nederlandse kinderen in België naar school gaan. Wat in NL de basisschool is, is in Vlaanderen de kleuterschool en de lagere school. Het Voortgezet onderwijs heet er Secundair onderwijs.

KleuterschoolLagere schoolGewoon secundair onderwijs (GSO) • Algemeen secundair onderwijs (ASO) • Technisch secundair onderwijs (TSO) • Kunstsecundair onderwijs (KSO) • Beroepssecundair onderwijs (BSO) • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) • hogeschoolUniversiteit

Verplichte Schoolvakken BO,
Je kunt niet zomaar ergens over lesgeven
Speciale scholen,
voor als er speciale onderwijsaandacht nodig is
Interactive whiteboard2.jpg

De verplichte schoolvakken in het (Nederlandse) basisonderwijs zijn Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen. Met de komst van de computer krijgen leerlingen ook digitale vaardigheden (informatica).

In België zijn het de vakken: Vlaams en/of Frans, lezen, schrijven, rekenen, de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersopvoeding, Lichamelijke opvoeding (inclusief zwemmen), eventueel godsdienst of cultuurbeschouwing.


Refreshable Braille display.jpg

Voor kinderen met een beperking zijn er in Nederland speciale scholen. Deze zijn er voor dove en slechthorende, blinde, verstandelijk beperkte kinderen en voor kinderen met gedragsproblemen. Kinderen die nog wel op het niveau van het basisonderwijs mee kunnen komen, maar iets meer tijd nodig hebben en kleinere groepen heb je het Speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen met grotere problemen gaan naar het (Voortgezet) Speciaal onderwijs (SO). Ook België kent het speciaal onderwijs. Daar heet het Buitengewoon basisonderwijs (BUBO) en Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO)

Beroepen in het onderwijs,
Lesgeven is een vak
Leermiddelen,
van schrijf-lei tot laptop
Ashs-teacher-and-students.jpg

Op scholen werken naast onderwijzers of leerkrachten ook andere mensen.

JufMeesterDocentVakleerkrachtVakdocentIB'erSchooldirecteurConrectorRectorOnderwijsassistent (klasseassistent) • administratief medewerkerAmanuensis of technisch onderwijs assistent (TOA) • OrthopedagoogpersoneelszakenPedagoog of orthopedagoog • PsycholoogLogopedistLeraar in opleiding (LIO) • pabostudentStagiairStagebegeleiderconciërgeDecaanschoonmaker


Dienes Material (Dyskalkulie).jpg

Een school kan niet zonder leermiddelen. Om te beginnen heb je leerboeken en allerlei Schrijfgerei. Het op speelgoed lijkende materiaal in de peuterspeelzaal of onderbouw (kleuterschool) wordt ook wel ontwikkelingsmateriaal genoemd.

LeiAgenda Schriftencyclopedie, zoals WikiKidsetuiSchooltasDigibordSchoolbordSchoolkrijtrekenmachinePasserTelraam

Lesmethoden: Dat zal je leren!, Pica Typen, Studers, Van Dijk EducatieNieuwsbegrip
Computerprogramma's: Ambrasoft, Facet (programma), Kahoot!, LessonUp, Muiswerk, OSIRIS (software), Score basisacademie, Squla
Ook WikiKids kun je tot de leermiddelen rekenen


Bekende pedagogen,
Schoolvernieuwers door de eeuwen heen
Overige schoolzaken,
Wat nog meer met het onderwijs te maken heeft
Maria Montessorie gecropt.png
Maria Montessorie

De veranderingen in het onderwijs waren er al vanaf het begin van de onderwijsgeschiedenis. Bekende pedagogen hadden hun eigen zienswijze op het onderwijs en zij stichtten vaak eigen scholen.

Jan Amos Comenius (1592-1670) • Gert Biesta (1957) • Koen Daniëls (1978) • John Dewey (1859–1952) • Desiderius Erasmus (±1467–1536) • Célestin Freinet (1896–1966) • Friedrich Fröbel (1782-1852) • Wilhelm von Humboldt (1767–1835) • Janusz Korczak (1878/1879–1942) • Bas Levering (1947) • Jan Ligthart (1859 - 1916) • Maria Montessori (1870–1952) • Helen Parkhurst (1887-1973) • Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) • Peter Petersen (1884-1952) • Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) • Rudolf Steiner (1861–1925) • Annemie Struyf (1961) • Dirk Van Damme (1956) • Bruno Vanobbergen (1972) • Micha de Winter (1951)
Er zijn een aantal psychologen die ook van betekenis zijn geweest voor het onderwijs: Karen Klahr MillerJean PiagetTheorie van KohlbergVygotski


Marnix Academie gebouw.jpg

In Nederland valt het onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De eerste wet voor het onderwijs stamt uit 1806. Tegenwoordig heb je de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) en de Wet op de expertisecentra (WEC). Daarin staat beschreven hoe het Nederlandse onderwijs is geregeld en waar scholen zich aan moeten houden. Zij worden gecontroleerd door de schoolinspectie. Ook personeel, ouders en deels ook jongeren in het VO hebben zeggenschap. Dit kan via de medezeggenschapsraad. Vaak zijn ouders ook betrokken via de ouderraad. Om voor de klas te mogen staan heb je een onderwijsbevoegdheid nodig. Basisschoolleraren worden opgeleid aan de Pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO). Voor het voortgezet onderwijs heb je een tweede of eerstegraads bevoegdheid nodig. De laatste is meestal een universitaire opleiding.

DidactiekPedagogiekBuitenschoolse opvangStichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) • CITO-toetsLeerstoornis • Principes binnen het onderwijs: POP-en-PAP-principesPRISMA-principeRUMBA-principeSMART-principe

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Portaal:Onderwijs&oldid=794909"