Drie-eenheid

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Het Christendom
Artikelen
Gebeurtenissen
Personen
Stromingen
Hier is duidelijk te zien wat de Drie-eenheid is. Is staat voor Hij is en Is Not staat voor Hij is niet. Voor de duidelijkheid: The Father is God de Vader; The Son is De Zoon en The Holy Spirit is de Heilige Geest

De Drie-eenheid (ofwel Drievuldigheid) is een opvatting uit het christendom over God. Volgens de christenen is God één Wezen, maar bestaat uit drie Goddelijke Personen. Volgens de Bijbel zijn dat (1) God de Vader, (2) Zijn Zoon Jezus Christus en (3) de Heilige Geest. Een samenvatting hiervan is te lezen in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin de taken van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest worden beschreven.

Volgens de Bijbel

De letterlijke term Drie-eenheid wordt in de Bijbel niet gebruikt (niet in het Oude Testament en niet in het Nieuwe Testament), al wordt er wel gesproken over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. In de tekst van 1 Johannes 5:7 en 8 staat hierover:

Aanhalingsteken openen "Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een."
— 1 Johannes 5:7-8
Aanhalingsteken sluiten

Ook is er uit verschillende Bijbelteksten op te maken dat God, Jezus en de Heilige Geest één zijn. In artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt dit als volgt beschreven (in de tegenwoordige taal vertaald);

Aanhalingsteken openen "[...] Zo geloven wij in een enige God, Die enig Wezen is en Drie Personen bevat [...] onderscheiden, naar Hun onmededeelbare Eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest [...]"
Guido de Brès , Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 8 (NGB art.8)
Aanhalingsteken sluiten

Het onderscheid tussen Vader, Zoon en de Heilige Geest

Binnen het christendom wordt vaak verteld dat de Vader, Zoon en Heilige Geest Hun Eigen Eigenschappen hebben. Het volgende onderscheid wordt gemaakt tussen de, volgens het christendom, Goddelijke Personen;

  • God de Vader is volgens de christenen de "[...] Oorsprong aller dingen [...]". Het was volgens de Bijbel De Vader die de aarde en hemel schiep en in het Oude Testament de Tien Geboden gaf aan het volk Israël. God is volgens de Bijbel de Vader van Jezus Christus, die Zijn Zoon opofferde om zondaren Zalig te maken.
  • Jezus Christus is volgens de christelijke leer (d.w.z. de Bijbel) de (Eniggeboren) Zoon van God, die naar de aarde kwam om te lijden en te sterven. Door Zijn offer, zo zegt de Bijbel, heeft Hij de zondaren bevrijdt van Gods straf. Jezus is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Jezus stierf op Golgotha; Zijn wederopstandig wordt nog steeds als het Paasfeest gevierd.
  • De Heilige Geest is geen uitvoerende Geest, maar ook God. Hij komt, volgens de Bijbel, in de harten van mensen "wonen". Volgens de christenen legt hij de gelovigen de Bijbel uit en brengt hen tot bekering (dat betekent dus dat hij, volgens de Bijbel, laat zien hoeveel zonden gelovigen doen/hebben gedaan). Jezus zegt over de Heilige Geest;
Aanhalingsteken openen [...] Maar de Trooster, de Heiligen Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb [...]
— Johannes 15:26
Aanhalingsteken sluiten

Volgens de Bijbel was de Heilige Geest er al bij de schepping, maar werd na de wederopstanding van Jezus pas zichtbaar voor alle andere volken dan alleen Israël.

Bij de Katholieken

Boven de leerlingen van Jezus is de Geest van God te zien

De Heilige Drie-eenheid heeft dus betrekking op God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Gelovigen van de Rooms Katholieke Kerk maken voordat ze gaan bidden een kruisteken in de naam van de Heilige Drie-eenheid. Daarmee wordt bedoeld dat God als Algeest toch dichtbij staat, hoewel God alles geschapen heeft en almachtig is. Omdat in de persoon van Jezus de Geest van God werkzaam was, ook wel de Heilige Geest, wordt gesproken van een Heilige Drie-eenheid. Tijdens het Pinksteren hebben de leerlingen van Jezus ook iets mogen ervaren van de Heilige Geest van God en werden ze ook een kind van God. Ze gingen het verhaal van de Heilige Drie-eenheid verder vertellen. Juist dankzij die Heilige Geest zeggen gelovigen , is het christendom de grootste godsdienst ter wereld geworden.

video

Keltische mythologie

Figuur van Drie-eenheid in de Keltische mythologie

In de Keltische mythologie komt de Drie-eenheid ook geregeld voor. Mogelijk heeft dit model gestaan voor de Christelijke Drie-eenheid.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Drie-eenheid&oldid=831251"