Lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Hieronder staat een lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen. Ze staan op alfabet en je ziet de Nederlandse vertaling erachter. Romeinse schrijvers, priesters en de paus hebben deze uitspraken gedaan. Sommige uitspraken zijn gewoon in de loop der tijd ontstaan.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

A mari usque ad mare
"Van zee tot zee" (Het motto van Canada, afkomstig uit Psalm 71(72), V.8)
Ab imo pectore
"Uit het diepst van het hart"
Ab initio
"Vanaf het begin". In de exacte wetenschap (onder meer theoretische chemie) gaat een ab initio berekening uit van eerste principes.
Acta est fabula
"Het verhaal is ten einde" (De laatste woorden van keizer Augustus, en van Romeinse toneelstukken)
Ad astra per aspera
"Naar de sterren via moeilijkheden"; Het motto van Kansas, de wapenspreuk van Gouda, en op de gedenkplaat van de Apollo 1-brand.
Ad kalendas Graecas
"Met Sint-Juttemis" (letterlijk : op de Griekse kalendae, maar de Kalendae duidde een dag in de Romeinse kalender aan, niet de Griekse.)
Ad maiorem Dei gloriam (AMDG); "Tot meerdere glorie van God", devies van de jezuïetenorde
Marcus Tullius Cicero
Adolescens laudandus, ornandus, tollendus
"De jongeman moet worden geprezen, onderscheiden en .... ter zijde geschoven" (Marcus Tullius Cicero, die dacht Octavianus te kunnen uitspelen tegen Marcus Antonius)
Alea iacta est / Alea iacta sit
"De teerling is geworpen" / "De teerling zij geworpen" (Julius Caesar, toen hij de Rubicon overstak) (een teerling is een dobbelsteen)
Alias
"(Anders) een andere identiteit"
Alibi
"Op een andere plaats"
Alius aliud dicit
"Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is" (letterlijk: Een ander zegt iets anders)
Alter ego
"Andere ik"
Amantes amentes
"Verliefden zijn verdwaasden"
A.M.D.G. (Ad Maiorem Dei Gloriam)
"Tot meerdere eer en glorie van God"
Amor patriae nostra lex
"Vaderlandsliefde is onze wet"
Amor vincit omnia
zie Omnia vincit amor.
Aquila muscas non captat
"Een adelaar vangt geen vliegen"
Ars gratia artis
"Kunst uit liefde voor de kunst" (Het motto van MGM)
Hippocrates van Kos
Ars longa, vita brevis
"Kunst is lang, het leven is kort" (Een zin van de Griek Hippocrates in een vertaling door Horatius, vaak gebruikt buiten de originele context; de kunst (kunde) was diens geneeskunde: het duurde langer dan een leven om die te beheersen. Tevens de wapenspreuk van de Medische Component van het Belgische leger.)
Ars vivendi
"De kunst van het leven"
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
"Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen"
Audaces fortuna iuvat
"Geluk is met de heldhaftigen" (Vergilius)

B

Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt balnea vina venus
"Baden, wijn en seks vernielen onze lichamen, maar baden, wijn en seks maken het leven"
Barba non fecit filosofum
"Een baard maakt nog geen filosoof" Beter is: Barba non facit philosophum.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli
"Ik ben een barbaar omdat ik door niemand begrepen word"
Beati pauperes spiritu
"Zalig zijn de armen van geest"
Beatus homo qui invenit sapientiam
"Gelukkig is de mens die wijsheid vindt/gevonden heeft" (Spreuken 3: 13, motto Gymnasium Apeldoorn)
Beatus ille, qui procul hominibus
"Gelukkig is hij die ver van de mensen woont"
Beatus, qui prodest, quibus potest
"Hij die iedereen helpt die hij kan helpen, is een gelukkig man"
Bona fide
"te goeder trouw", hieruit ontstond het Nederlandse woord "bonafide"
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae
"Goede gezondheid is meer waard dan de grootste rijkdom"

C

Calcanda semel via leti
"De weg des doods moet eenmaal betreden worden"
Canes latrantes non mordent
"Blaffende honden bijten niet"
Carpe diem
"Pluk de dag" (Horatius)
Casu quo/c.q.
"in welk geval"
Cave canem in Pompeii
Cave canem
"Pas op voor de hond" (op een mozaïek in Pompeii)
Cedo nulli
"Ik wijk voor niemand". De lijfspreuk van Desiderius Erasmus. Tevens slakkensoort (Conus cedonulli).
Marcus Porcius Cato Maior
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse
"Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden" (Marcus Porcius Cato)
Cibi condimentum est fames
"Honger maakt elke maaltijd gekruid", oftewel "Honger maakt rauwe bonen zoet"
Citius, altius, fortius
"Sneller, hoger, sterker" (Olympische Spelen)
Cogito ergo sum
"Je pense donc je suis", "Ik denk, dus ik besta" (René Descartes ter demonstratie van een onbetwijfelbare waarheid)
Coniunctus viribus
"Met vereende krachten"
Conscia mens recti, famae mendacia ridet
"Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht"
Contra vim mortis non est medicamen in hortis
"Tegen de dood is geen kruid opgewassen"
Cuius regio, eius religio
"wiens regio, diens religie", principe opgesteld bij de Vrede van Augsburg in 1555)
Cuiusvis hominis est errare
"Iedereen maakt fouten" (Cicero)
Cum grano salis
"Met een korreltje zout"
Cum laude
"met lof" wordt gebruikt bij diploma's en promoties bij goede resultaten.

D

Doppelhausfassade in Hagen-Westf. IMGP8309.jpg
De gustibus (et coloribus) non est disputandum
"Over smaken (en kleuren) valt niet te twisten"
De mortuis nil nisi bene
"Over de doden niets dan goeds" (toegeschreven aan Chilon)
Deliriant isti Romani
"Rare jongens, die Romeinen" (letterlijk: Ze zijn gek, die Romeinen!) (René Goscinny in Asterix, bij monde van Obelix) Beter is: Delirant.
De Profundis ad te Domine clamavi
'Uit de diepten heb ik tot u Heer geroepen'.
Deo Vindice
"God verdedig ons" (Het motto van de Geconfedereerde Staten van Amerika)
'''Deo Volente'''
"Als God het wil"
Deus vult!
"God wil het!", "Het is Gods wil!"
Dicendo Discentes Discimus
"Wij die leren, leren door te spreken"
Dies natalis
"Geboortedag"
Difficile est deponere longum amorem
"Het is moeilijk een lang gekoesterde liefde op te geven" (Catullus)
Dico Romanos hostes vincere posse
"Ik zeg dat de Romeinen hun vijanden kunnen overwinnen" óf "Ik zeg dat de vijanden de Romeinen kunnen overwinnen" (Romanos en hostes kunnen allebei de subjectsaccusativus zijn bij posse)
Philippos van Macedonië zou de bedenker zijn van divide et impera
Divide et impera
"Verdeel en heers"
Do ut des
"Ik geef opdat jij/u geeft" (hoe de Romeinen over hun godsdienst dachten)
Docendo discimus
"Door te onderwijzen leren wij"
Dolus bonus
een leugentje om bestwil
Domine dirige nos
"Heer, leid ons", "Heer, geef ons richting" (het motto van de City of London)
Dominus illuminatio mea
"De Heer is mijn licht" (het motto van de Universiteit van Oxford, afkomstig uit Psalm 26(27), v.1)
Donec eris felix multos numerabis amicos
"Zo lang je gelukkig bent, zul je veel vrienden hebben" (Ovidius, Tristia I,9,5)
Draco dormiens nunquam titillandus
"Kietel nooit een slapende draak" (Wapenspreuk van Zweinstein's Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus in de Harry Potter verhalen)
Dulcia non meruit, qui non gustavit amara
"Hij verdient het zoete niet, die 't bittere niet heeft gesmaakt" (Ovidius, Ars Amatoria III,5,11)
Dum anima est, spes est
"Waar er leven is, is er hoop"
Dum spiro, spero
"Zo lang ik adem, hoop ik"
Dura lex, sed lex
"De wet is hard, maar het is de wet"

E

E pluribus unum
E fructu arbor cognoscitur
"Aan de vruchten herkent men de boom"
E pluribus unum
"Uit velen een" (motto van de Verenigde Staten)
Ecce homo
"Zie de mens" (Bijbel)
Elephantum ex musca facere
"Van een vlieg een olifant maken"
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Zich vergissen is menselijk. Volharden is des duivels" (Seneca)
Et ab nato mei, et nunc, et ad mortuum mei, bibi, bibo et bibibo
"Zowel sinds mijn geboorte, als nu, als tot mijn dood, dronk ik, drink ik, en zal ik drinken" (M. Soltani en T. Baar in hun Memoriae)
Eventus docebit
"De afloop zal het leren" (Livius)
Eventus stultorum magister est
"Door schade en schande wordt men wijzer"
Excusatio non petita accusatio manifesta
"Een excuus waar niet om werd gevraagd, is een duidelijke (zelf)beschuldiging".
Experientia docet (stultos)
"Al doende leert men (zelfs de dwazen)"
Extra ecclesiam nulla salus
"Buiten de kerk geen heil (redding of zaligheid)"

F

Imperator Caesar Augustus
Faber quisque fortunae suae
"Ieder is de bewerker van zijn eigen geluk"
Facta, non verba
"Geen woorden maar daden" (het motto van voetbalclub Feyenoord)
Fallit imago
"Schijn bedriegt" (letterlijk: beeld misleidt)
Fari argentum aurum tacere
"Spreken is zilver, zwijgen is goud"
Festina lente!
"Haast je langzaam!", "Haast en spoed is zelden goed" (Motto van keizer Augustus)
Fiat iustitia, ruat caelum
"Laat rechtvaardigheid geschieden, zelfs als de hemel naar beneden komt" (Ferdinand I)
Fiat lux
"Er moet licht zijn" (uit de Bijbel: Genesis)
Fortuna vitrea est; tum cum splendet, frangitur
"Het geluk is van glas; als het schittert, breekt het"
Frater, ave atque vale
"Gegroet broeder, en vaarwel" (Verschijnt op het einde van een gedicht van Gaius Valerius Catullus)

G

Graeca sunt, non leguntur
"Het is Grieks, het wordt niet gelezen"
Graecia capta ferum vicit victorem
"Het verslagen Griekenland overwon zijn wilde veroveraar", Griekenland deed namelijk de Romeinse veroveraar zijn eigen, hogere cultuur overnemen)

H

Habemus papam!
Habeas corpus
"Gij zult het lichaam krijgen".
Habemus papam
"We hebben een paus" (wordt uitgesproken door het Vaticaan om aan te tonen dat een nieuwe paus verkozen is)
Hannibal ad Portas
"Hannibal voor de poorten", oftewel "Er staat een zéér groot gevaar te wachten". Onder andere gebruikt door Cicero in De finibus IV (9, 22) en Philippica I (5, 11) en Livius in Ab urbe condita XXIII.
Hoc signo victor eris
"In dit teken zul jij overwinnen/winnaar zijn" (Droom van Constantijn over het rho-chi teken voor zijn strijd tegen Maxentius)
Homo sapiens non urinat in ventum
"Een wijs man plast niet tegen de wind in" (potjeslatijn)
Hora est
"Het is tijd" (Wordt uitgesproken op universiteiten door de pedel na een promotie)
Hora fugit
"Het uur vliegt" (letterlijk: "het uur vlucht")
Hora ruit, tempus fluit
"Het uur smelt heen, de tijd vloeit weg"
Horum omnium fortissimi sunt Belgae
"Van allen zijn de Belgen de dappersten" (Julius Caesar), eerste geschiedkundige vermelding van de Belgae, de Oude Belgen, een Keltische stam die een deel van Gallië bevolkte.

I

Idem dito
"precies hetzelfde" (eigenlijk: idem ditto)
Ignoti nulla cupido
"Onbekend maakt onbemind"
Impossibilium nulla obligatio est
"Niemand kan verplicht worden het onmogelijke te doen" (Corpus Iuris Civilis)
In Dei Nomine Feliciter
"Mogen wij in Gods naam gelukkig voortgaan" (motto Radboud Universiteit Nijmegen)
In hoc signo vinces
"in dit teken zul je overwinnen" (Goddelijke stem vertelt dit aan Constantijn de Grote tijdens zijn gewonnen slag tegen Maxentius)
In Lumine Tuo videmus Lumen
"In Uw licht zien wij het licht" Psalm 36:10 (motto Theologische Universiteit Kampen (PKN))
In mari meri miri mori muri necesse est
"In een zee van bewonderswaardige wijn moet een muis wel sterven" Romeins zinnetje om kinderen de klinkers te leren.
In manibus vestris victoria est
"De overwinning ligt in jullie handen"
In vino veritas
"In wijn zit waarheid" (Plinius de Oudere)
In nomine patris, filii et spiritus sancti
"In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest"
Inter arma enim silent leges
"In tijden van oorlog zijn de wetten stil" (Cicero, Oratio Pro Annio Milone IV).
Ira furor brevis est
"Boosheid is een korte woede" (Horatius, epistles I, 2, 62).
Ipsa scientia potestas est
"Wetenschap (kennis) is macht" (Confucius)
Iustitia omni auro carior
"Gerechtigheid is meer waard dan al het goud"
Iustitia omnibus
"Gerechtigheid voor allen"

L

Labor(are) omnia vincit
"Werk overwint alles"
Lapsus calami
"Spellingsfout"
Lapsus linguae
"Spreekfout"
Lectori salutem/L.S.
"Lezer gegroet" (letterlijk: Heil/Redding aan de lezer)
Lex dura, sed lex
"De wet is hard, maar het is de wet"
Luctor et Emergo
"Ik worstel en kom boven" (Motto van Zeeland)

M

Maior e longinquo reverentia
"Van afstand bezien, is alles mooi" Cornelius Tacitus, Annales 1.47
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
"Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld"
Mea vota
"Mijn wens" of "mijn stem"
Medicus curat, natura sanat
"De dokter zorgt voor zijn patiënt, maar de natuur geneest hem"
Memento, homo, quia pulvis es et in pulvem reverteris
"Bedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren"
Memento mori
"Gedenk je sterfelijkheid" en ook ironisch genoeg "Gedenk te sterven"
Mens sana in corpore sano
"Een gezonde geest in een gezond lichaam"
Morituri te salutant
"Zij die sterven gaan, groeten u" (gladiatoren)
Multi multa; nemo omnia novit
"veel mensen weten veel, maar niemand weet alles"

N

Natura artis magistra
"De natuur is de leermeesteres van de kunst" (volledige naam dierentuin Artis in Amsterdam)
Natura naturans
"De natuur doet wat de natuur moet doen"
Ne bis in idem
"Geen twee keer (vonnissen) over dezelfde zaak" (algemeen rechtsbeginsel)
Nemo dat quod non habet
"Niemand kan geven wat hij niet heeft"
Nemo sine vitiis nascitur
"Niemand wordt zonder gebreken geboren" (Horatius, Satirae).
Ne sutor supra crepidam
"Schoenmaker, blijf bij je leest"
Nihil est incertior vulgo
"Niets is wispelturiger dan de massa"
Nihil novi (sub sole)
"Er is niets nieuws (onder de zon)"
Nihil sine labore
"Niets zonder arbeid" (Horatius)
Nitimur in vetitum semper cupimusque negata
"Wij streven altijd naar het verbodene en begeren hetgeen ons ontzegd is"
Nomen est omen
"De naam is een voorteken"
Non fortis, ced tenax
"Niet sterk, maar taai" (familie Van Elzakker)
Non omnia possumus omnes
"Niet iedereen kan alles doen" (Vergilius)
Non plus ultra
"Tot hier en niet verder" (Hercules, god)
Non scholae sed vitae discimus
"Je leert niet voor school, maar voor het leven" (Seneca). In werkelijkheid zei Seneca het omgekeerde: "Non vitae sed scholae discimus". Hij bedoelde: De jeugd doet niet zijn best voor de toekomst maar alleen omdat de leraar het van hem vraagt.
Non semper arcum tendit Apollo
"De boog van Apollo kan niet steeds gespannen staan" (Horatius)
Nosce te ipsum!
"Ken uzelf!" (Naar Cicero, gebaseerd op de Griekse spreuk γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton), gegrift op de tempel van Apollo in Delphi.)
Nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali
"Er is geen misdaad, (dus) geen straf als er geen voorafgaande (straf)wettelijke bepaling is" (zgn. Legaliteitsbeginsel uit artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht)
Nulla regula sine exceptione
"Geen regel zonder uitzondering"
Nulli Cedo
"Ik wijk voor niets" (Algemene Infanterie). In de vorm "Cedo Nulli": Erasmus
Nunc est bibendum
"Nu is het tijd om te drinken" (Horatius, Odes I, 37, 1)
Nuntio vobis gaudium magnum, habemus papam!
"Ik verkondig u een grote vreugde, we hebben een paus!" (vanaf het balkon van de St.-Pieter als er een nieuwe paus is.)

O

O crassum ingenium! Suspicor fuisse Batavum
"Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Nederlander was" (Erasmus)
O fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas
"O gelukzalige landbouwers, die te weinig begrijpen hoe goed hun leven is" (Vergilius, Georgica 2, 458ff.)
Oculi plus vident quam oculus
"Meerdere ogen zien meer dan slechts een"
Odi et Amo
"Ik haat en ik bemin" (Catullus)
Omnes eodem cogimur
"Wij worden allemaal naar één enkel punt samengedreven" (iedereen gaat dood)
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt
"Alle mensen willen gezond zijn, maar vaak doen ze alles dat nadelig is voor hun gezondheid"
Omnia vincit amor
"Liefde overwint alles" of vollediger: Omnia vincit amor, nos et cedamus amori (Vergilius, Eclogae 10.69). "Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven"
Ora et labora
"Bid en werk" (Motto van de kloosterorde van de Benedictijnen)

P

Panem et circenses
"Brood en spelen"
Parcere subiectis, sed debellare superbos
"De onderworpenen sparen, maar hen die zich hardnekkig blijven verzetten vernietigen", Vergilius, Aeneis 6.853 (stelregel van de Romeinse politiek)
Pecunia non olet
"Geld stinkt niet"
Per aspera ad astra
"Langs moeilijke (wegen) bereikt men de sterren" (motto van de NASA en de stad Gouda)
Periculum in mora
"Risico in uitstel" (Livius, Ab urbe condita, 38.25.13)
Pie Iesu domine, dona eis requiem
"Heilige Heer Jezus, geef hen rust." (Hagar)
Postscriptum (PS)
"Naschrift"
Potius sero quam numquam
"Liever laat dan nooit" (Livius)

Q

Quae caret ora cruore nostro
"Welke kust kent ons bloed niet?" (Horatius)
Qua Patet Orbis
"Zo wijd de wereld strekt" (Korps Mariniers)
Qui Bono?
"Wie heeft er voordeel van?" ( Richtlijn van Marcus Tullius Cicero in de rechtspraak )
Qui habet aures audiendi audiat
"Wie oren heeft om te horen moet horen" (Bijbel)
Qui rogat, non errat
"Wie vraagt, dwaalt niet"
Qui scribit, bis legit
"Wie schrijft, leest twee keer"
Qui tacet, consentire videtur
"Wie zwijgt, stemt toe" (letterlijk: wie zwijgt, lijkt het er mee eens te zijn) (Paus Bonifatius VIII)
Quid pro quo
"Voor wat hoort wat"
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
"Alles wat in het Latijn gezegd wordt, klinkt diepgaand"
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
"Wat er ook van zij, ik vrees de Grieken ook al geven zij geschenken. (Laocoön in de Aneïs, geschreven door Vergilius)
Quirites!
"Burgers". Tekst van 'de kortste toespraak ooit', Caesar in 47 v.Chr. tegen het Xe legioen
Quo vadis? (Quo vadis?)
waar gaat ge heen?

R

Radix malorum est cupiditas
"Hebzucht is de wortel van alle kwaad" (thema van de Pardoner's Tale uit de Canterbury Tales en waarschijnlijk ontleend aan 1 Timoteüs 6:10)
Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari
"Geef de Keizer wat des Keizers is" (gesproken door Jezus, Mattheüs 22,21)
Requiescat in pace (R.I.P.)
"Rust in vrede"
Res, non verba
"Geen woorden maar daden" (letterlijk: "Daden, geen woorden")
Roma locuta, causa finita (Sint-Augustinus)
"Rome heeft gesproken, de zaak is beëindigd" een zaak is afgelopen en valt niet meer te betwisten

S

Saevis tranquillus in undis
"Rustig te midden van woeste golven" (lijfspreuk Willem van Oranje)
Salus aegroti suprema lex
"Het welzijn van de patiënt is de meest belangrijke wet"
Salus populi suprema lex esto
"Het welzijn van het volk zal de hoogste wet zijn" (motto van Missouri).
Scientia vincere tenebras
"Door wetenschap de duisternis overwinnen" (Spreuk van de Vrije Universiteit Brussel)
Servatis a periculum
"Bewaar ons voor het kwade"
Si quaeris peninsulam amoenam circumspice
"Als je een lieflijk schiereiland zoekt, kijk dan om je heen" (motto van Michigan).
Si vis pacem, para bellum
"Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog" (door Vegetius in Epitoma rei militaris verwoord als "Qui desiderat pacem, bellum praeparat")
Sic iubeo, sic volo, et sit pro ratione voluntas mea
"Zo beveel ik, zo wens ik het, en laat mijn wil u tot reden zijn"
Sic semper tyrannis
"Zo vergaat het iedere tiran" (motto van de staat Virginia; vermeend geroepen door John Wilkes Booth na de moord op Abraham Lincoln).
Sic transit gloria mundi
"Alzo vergaat 's werelds schoonheid", gezegd tot de pausen na hun verkiezing.
Sidera somnum suadent
"De sterren raden ons de slaap aan" (Aeneas in de Aeneïs, Vergilius)
Similia similibus curantur
"Soort zoekt soort"
Si vis pacem, para iustitiam
"Als je vrede wilt, bereid gerechtigheid voor"
Sol iustitiae illustra nos
"Zonne der gerechtigheid verlicht ons. (motto Universiteit van Utrecht)" ([vergelijk Maleachi 4,1-2)
Soli Deo Gloria
"Alleen aan God de eer" - Een van de Vijf sola's
Species decipit
"Schijn bedriegt"
S.P.Q.R.
"De senaat en het volk van Rome" (Senatus populusque Romanus) (Vaak wordt de R vervangen door een andere letter, bijvoorbeeld: S.P.Q.B., waarin de B voor Brussel staat)
Stante pede
"onmiddellijk", "op staande voet"
Sum quod eris
"Ik ben wat jij zult zijn" (tekst op grafstenen)
Sutor, ne ultra crepidam!
"Schoenmaker, blijf bij uw leest!"
Suum cuique
"Ieder het zijne" (ieder krijgt wat hem toekomt)

T

Te amo
"Ik hou van je"
Temet nosce
"Ken uzelf" (uit het Oudgrieks: "Γνῶθι σεαυτόν"; deze spreuk stond op een steen in Delfi, zie ook: Nosce te ipsum!)
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
"De tijden zijn veranderd en wij veranderen mee" (Audoenus)
Tempus fugit
"Tijd vliegt".
(Equo ne credite, Teucri...) Timeo Danaos et dona ferentes
"(Vertrouwt dat paard niet, Trojanen...) Ik vrees de Danaeërs (de Grieken), ook al brengen zij geschenken" (Vergilius, Aeneis, 2, 49) gemompeld door Laocoön wanneer hij zijn Trojaanse stadsgenoten waarschuwt voor het Trojaans Paard.
Totus Tuus
"Geheel de uwe" (Wapenspreuk van Paus Johannes Paulus II)
Tu es sacerdos in aeternum
je bent priester voor altijd (bij de aanstelling van een katholieke priester)
Tu quoque, fili mi!
"Gij ook, mijn zoon !" (Julius Caesar)

U

Ubi bene, ibi patria
"Waar men zich goed voelt, daar is zijn vaderland"
Ubi caritas, Deus ibi est
"Waar zorgzaamheid is, daar is God"
Ubi concordia, ibi victoria
"Waar harmonie, daar heerst victorie"
Ubi fumus, ibi ignis
"Waar rook is, is vuur"
Ubi societas, ibi ius
"Waar een maatschappij is, daar is recht"
Ubi volentia est, via est
"Waar een wil is, is een weg"
Ultra posse nemo obligatur
"Niemand kan verplicht worden meer te doen dan hij kan"
Uno sumus animo
"Wij zijn één van geest" (motto van Stedelijk Gymnasium Leiden)
Urbi et orbi
"Voor de stad (Rome) en voor de wereld" (de pauselijke zegen)
Usus magister est optimus
"Ervaring is de beste leermeester" (Cicero)
Uxor formosa et vinum sunt dulcia venena
"Mooie vrouwen en wijn zijn zoet venijn"
Ut ameris, amabilis esto
"Om te (kunnen) beminnen, moet ge beminnelijk zijn" (Ovidius)
Ut sementem feceris ita metes
"Zoals je zaait zal je oogsten"
Ut Vivat, Crescat et Floreat!
"Dat ze leve, groeie en bloeie! (betekenis studentikoos monogram, lijfspreuk onder de studentenverenigingen)

V

Vae Victis
"Wee de overwonnenen" (Volgens de overlevering gezegd door de Gallische leider Brennus, toen de verslagen Romeinen protesteerden tegen de hoogte van de schatting die hij hun oplegde.)
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
"IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid" (Prediker 1:2)
Varietas delectat
"Verandering van spijs doet eten" (Seneca e.a.)
Veni, vidi, vici
"Ik kwam, ik zag, ik overwon" (letterlijk: "Ik ben gekomen, ik heb gezien, ik heb overwonnen" (Julius Caesar na zijn snelle overwinning op koning Pharnacus van Pontus)
Veni, vidi et capiebar ad anum
"Ik kwam, ik zag en werd vanachter belaagd" (Volgens Carthaagse overlevering gezegd door Hannibal na zijn tocht over de Alpen toen zijn leger bloedig van achteren werd overrompeld door dat van Fabius Maximus)
Verbum domini lucerna pedibus nostris
"Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten" (oorspronkelijk motto van de Rijksuniversiteit Groningen, afkomstig uit psalm 119, vers 105)
Verba volant, scripta manent
"Woorden vervliegen, het geschrevene blijft"
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni
"De Goden stonden aan de kant van de overwinnaar, maar Cato de Jongere aan die van de overwonnene"
Video meliora proboque, deteriora sequor
"Ik zie het betere en sta erachter, maar toch volg ik het slechtere" (Ovidius, Metamorphoses, bij monde van Medea)
Vivat, crescat, floreat
"Hij leve, groeie, bloeie" (Lijfspreuk van St-Jozefscollege in de tv-reeks De jeugd van tegenwoordig (televisieprogramma) (2007, en de kerngedachte van het studentikoos monogram. Zie Ut Vivat, Crescat et Floreat!)
Vox populi, vox Dei
"De stem van het volk, de stem van God"
Vulpes pilum mutat, non mores
"Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken"

Externe link

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Lijst_van_Latijnse_spreekwoorden_en_uitdrukkingen&oldid=791074"