Help mee! Maak een account of meld je aan.
In februari staat WikiKids in het teken van Turkije! Doe jij ook mee?
Stem nu op: Kolmarden Zoo

Wikikids:Kerndoelen

Uit Wikikids
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoe past WikiKids in het onderwijs? Op deze pagina laten we zien hoe je het gebruik van WikiKids kunt koppelen aan de Kerndoelen van Nederland en de ICT-eindtermen uit Vlaanderen.

De kerndoelen

In de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs Kerndoelen (maart 2006) wordt aangegeven dat informatietechnologie op alle gebieden ingezet kan worden. Er moet dus gekeken worden hoe ICT in het onderwijs zijn plek kan krijgen. WikiKids is een laagdrempelige manier om ICT in het onderwijs te integreren. Het gebruik van ICT en in het bijzonder WikiKids zorgt voor een integratie van verschillende leergebieden. Doelen uit het leergebied Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld zijn door het gebruik van WikiKids goed te combineren. Aan welke doelen wordt er dan precies gewerkt?

Nederlands

Een belangrijk doel van WikiKids is kinderen artikelen laten maken die passen in een encyclopedie. Om artikelen te kunnen schrijven moeten leerlingen leren:

 • informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen (kerndoel 4)
 • naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals:informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (kerndoel 5)
 • informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen waaronder digitale bronnen (kerndoel 6)
 • informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten (kerndoel 7)
 • informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van (…) een verslag, een formulier of een werkstuk. (…) (kerndoel 8)
 • leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen (…) informatieve teksten (kerndoel 9)

Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de kerndoelen wordt over “Oriëntatie op jezelf en de wereld” het volgende gezegd:

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de oriëntatie op jezelf en de wereld. Te denken valt aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in onder andere tabellen, tijdlijn en grafieken rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang.

ICT-competenties Vlaanderen

In Vlaanderen zijn voor het onderwijs ICT-competenties (Beleidsplan 2007-2009) vastgesteld. Deze competenties worden als volgt omschreven:

ICT-competentie kunnen wij omschrijven als de capaciteit om op een creatieve wijze ICTkennis, -inzicht, -vaardigheden en -attitudes te benutten, in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende leer- en werksituatie en in functie van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie.

Er zijn 8 leergebied (of vakoverstijgende ICT-eindtermen opgesteld voor het basisonderwijs:

 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,verwerken en bewaren.
 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

ICT-compenties en WikiKids

Op welke manier past het werken met WikiKids binnen deze ICT-competenties? Net als de ICT-competenties is WikiKids geen doel op zich en geen vak apart. WikiKids kan goed geïntegreerd worden in het onderwijs. WikiKids kan leergebied- of vakoverstijgend worden ingezet. Binnen welke specifieke ICT-competenties kan WikiKids een plaats krijgen? Dat zijn competenties 2, 4, 5, 6, 7 en 8. Op welke manier krijgt dit vorm?

ICT-competentie 2

Deze competenties kent drie aspecten: veilig, verantwoord en doelmatig.

Veilig

WikiKids is een open omgeving waarin het belangrijk is rekening te houden met elkaar als het gaat om samenwerken. Leerlingen moeten op WikiKids zich houden aan de Wikiquette. Dat zijn spelregels om netjes met elkaar om te gaan.

Verantwoord

Alle informatie die op WikiKids wordt gezet is direct beschikbaar voor iedereen met een internetaansluiting. Op WikiKids gelden daarom ook afspraken rondom Auteursrechten. Deze gaan in op de verschillende vormen van auteursrecht en legt uit hoe Creative Commons werkt.

Doelmatig

Werken met WikiKids is een doelmatige manier om informatie te verwerken in het kader van wereldoriëntatie, Nederlands of Beeldende vorming.

ICT-competentie 4

Voor WikiKids zijn inmiddels verschillende lessen ontworpen waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken. Een aantal lessen is in de vorm van een webquest gegoten. Een overzicht van de lessen is te vinden op het Onderwijsportaal.

ICT-competentie 5

WikiKids biedt leerlingen verschillende mogelijkheden om bij te dragen. Naast het schrijven van teksten is dit het maken van foto’s, schema’s en tekeningen. Ook videobijdragen kunnen op WikiKids geplaats worden.

ICT-competentie 6

Hoofddoelen van WikiKids zijn het opzoeken van informatie en het toevoegen van informatie. Hiermee speelt WikiKids helemaal in op ICT-competentie 6.

ICT-competentie 7

Bijdragen op WikiKids zijn openbaar en kunnen dus door iedereen gelezen worden. Leerlingen moeten dit weten en bedenken hoe ze hier in hun presentatie rekening mee moeten houden.

ICT-competentie 8

Communicatie kan op verschillende manieren op WikiKids. De belangrijkste plekken om te communiceren is op de overlegpagina’s van artikelen, op de gebruikerspagina’s van deelnemers en in de Boomhut, de overlegplek voor leerlingen. Belangrijk bij deze communicatie dat de Wikiquette regels in acht worden genomen.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wikikids:Kerndoelen&oldid=169167"