Wikikids:Competenties

Uit Wikikids
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Als Pabo-student heb je te maken met competenties waaraan je moet werken. Op welke manier past het werken met WikiKids daarin? Dat kan op verschillende manieren. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende competenties zoals ze door SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) zijn geformuleerd en waaraan je kunt werken als je WikiKids in wilt zetten.


SBL-competenties

Op lerarenweb staat het overzicht van de SBL-competenties waar leraren aan moeten werken. Hieronder staan de punten waaraan je kunt werken als je met WikiKids in de klas aan de slag gaat.

Competentie 1: Interpersoonlijk Competent

 • hij geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen inbreng
 • hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen onderling


 • hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van de kinderen
 • hij is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie en * hij kent vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen doen en laten

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

 • hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en van de manier waarop ze hun werk aanpakken
 • hij ontwerpt op basis daarvan (speel- en) leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn en die hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid
 • hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit
 • hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zo nodig bij, voor de hele groep maar ook voor individuele kinderen


 • hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict
 • hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het jonge en oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen

Organisatorisch competent

hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen hij is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn

Competenties per Pabo

Elke Pabo heeft zijn eigen invulling gegeven aan de SBL-competenties. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende Pabo's en hun competenties

Competenties Hogeschool HU Domstad

De competenties van Hogeschool HU Domstad zijn voor het niveau Opleidingsbekwaam hieronder uitgewerkt. Voor de fasen Beroepstakenbekwaam, Werkplekbekwaam en Startbekwaam zijn in principe dezelfde kernen van toepassing.

Pedagogisch competent

Kern 2.1

 • het gedrag van individuele leerlingen binnen een groep op een positieve wijze beïnvloedt
 • het belang van zelfstandigheid bij kinderen onderkent
 • Initiatieven van leerlingen herkent en daarop inspeelt
 • Leerlingen wijst op hun verantwoordelijkheid
 • Een empathische houding naar kinderen heeft

Vakinhoudelijk en didactisch competent

Kern 3.1

Met inachtneming van het eigene van het schoolvak:

 • leeractiviteiten voorbereidt, uitvoert en evalueert (al dan niet met methodisch materiaal) die gericht zijn op de beginsituatie van leerlingen en een concreet doel
 • zicht heeft op de leerlijnen van de verschillende vakgebieden
 • verschillen tussen leerlingen herkent en benoemt en rekening houdt met tempoverschillen

Kern 3.2

met inachtneming van het eigene van het schoolvak een leeromgeving creëert en daarbij:

 • voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen, gebruik maakt van verschillende didactische werkvormen en middelen waaronder ICT
 • bij de keuze van de leerstof gebruik maakt van de belevingswereld en de leefomgeving van de leerlingen
 • een betekenisvolle context creëert en daarbij activiteiten ontwerpt vanuit enkele verschillende vakken

Kern 3.3

 • leerlingen motiveert en stimuleert en de betrokkenheid verhoogt
 • de leerlingen ondersteunt bij de stappen die ze in hun taak zelfstandig moeten zetten
 • enkele verschillende leerstijlen bij kinderen herkent en beschrijft
 • enkele verschillende oplossingsmethoden van kinderen herkent en beschrijft en inziet dat deze kunnen verschillen van door de mentor en/of zelf gehanteerde oplossingsmethoden

Organisatorisch competent

Kern 4.1

 • afspraken maakt en regels op een consequente en positieve wijze hanteert
 • leermiddelen en –materialen die aansluiten bij de activiteit overzichtelijk klaarzet
 • de verschillende structuurbehoeften van leerlingen herkent en benoemt
 • een planning voor één leeractiviteit maakt en volgt en deze zo nodig bijstelt op basis van evaluatie van gestelde doelen

Links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wikikids:Competenties&oldid=498540"